Елементи народної етимології: магічна семантика й обрядова символіка  (на матеріалі текстів польських, українських, білоруських і російських  вірувань та народних прикмет)

Тищенко Олег Володимирович, доктор філологічних наук, професор

Рівненський інститут слов’янознавства  Київського славістичного університету

2008. – Vol. 1 : 122-130Pdf


У статті розглядається явище народної етимології і “етимологічної магії” у зв’язку зі структурою, семантикою і символікою оберегів, вірувань, повір’їв та прикмет в польській, українській, білоруській та російській мовах; з’ясовуються механізми структурно семантичного, асоціативного і поняттєвого зближення культурних денотатів у цих обрядовофольклорних мікротекстах, висвітлюється їхня міфопоетична, звукосимволічна мотивація, факти паронімічної й омонімічної атракції акціональних компонентів ритуалу у зв’язку із жанрово-тематичною стратифікацією обрядових актів і магічних дій. 

Ключові слова: хибна (народна) етимологія, паронімічна й омонімічна атракція, обрядовий текст, фольклорна прагматика, магічна дія, псевдоетимологія.


The article focuses on folk semantics and “etymological magic” in connection with the structure, semantics and symbolism of oberehs, faiths, rituals in the Polish, Ukrainian, Belorussian and Russian languages. The mechanisms of the structural-and-sematic, associative and conceptual attraction of cultural denotats in those ritual-folklore microtexts are ascertained. Their mythological, soundsymbolic motivation, the facts of patronymic and homonymic attraction of the ritual action components are displayed in the close connection with genrethematic stratification of ritual acts and magic actions.

Key words: folk semantics, paronymic and homonymic attraction, ritual text, folk pragmatics, magic action, folk etymology.


REFERENCES

 1. Балов А.В. Очерки Пошехонья. Верования // Этнографическое обозрение. – 1901. – №4. – С. 81–110.
 2. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 2001. – 288 с.
 3. Виноградова Л.Н. Формулы угроз и проклятий в славянских заговорах // Заговорный текст. Генезис и структура. – М.: Индрик, 2005. – С. 425–440.
 4. Войтович В. Українська міфологія. – К: Либідь, 2002.
 5. Гура А.В. Терминология севернорусского свадебного обряда (на общеславянском фоне): дисс… канд. филол. наук /10.02.01. – М. :МГУ, 1978. – 18 с.
 6. Илиади А.И. Основы славянской этимологии. – К.: Довіра, 2005. – 270 с.
 7. Кравченко В. Народні оповідання й казки (етнографічні матеріали). – Т.1. – Житомир, 1920.
 8. Ляцкий Е. Болезнь и смерть по представлениям белорусов // Этнографическое обозрение. – 1892.  – №2–3. – С. 23–41.
 9. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с.Зіболках Жовківського повіту  // Матеріали до етнології й антропології. – Т.XXI–XXII. – Ч.1. – Львів, 1929. – С. 321–352.
 10. Подвысоцкий А.А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. – СПб., 1885.
 11. Попов Н. Народные предания жителей Вологодской губернии Кадниковского уезда // Живая старина. – Вып. I–II. – 1903. – C. 188–224.
 12. РККГ: Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы “Этнографического бюро” князя В.Н. Тенишева. – Т.1. Калужская губерния. – СПб., 2004. – 568 с.
 13. Сержп П.З.: Сержпутоўскі А.К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў. – Мн.: Універсітэцкае, 1998.  –301 с.
 14. Толстая С.М. Предисловие // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. –Вып.10. – М.: Индрик, 2006. – С. 7–9.
 15. Толстой Н.И. Народная этимология и этимологическая магия // Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995. – С. 317–332.
 16. Шухевич В. Гуцульщина. – Ч.3.  – Львів: НТШ, 1902. – 272 с.
 17. Bystroń J.St. Przeżytki wiary w magiczną moc słowa // Prace polonistyczne. – Warszawa, 1927. – S. 508–521.
 18. Ciszewski St. Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim. – Сz.II. // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. – T.XI.  – Kraków, 1887. – S.1–57.
 19. Czernik St. Trzy zorze dziewicze: wśród zamawiań i zaklęć. – Lódź, 1984.
 20. EJO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Warszawa-Kraków-Gdańsk: PAN, 2001. – 820 s.
 21. Kotula F. Przeciw urokom. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan, Rzeszowiaków, Lasowiaków. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.
 22. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. – T.II. – Kultura duchowa. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.
 23. Sarna W. Kilka szczegółów z wierzeń ludu (Z okolic Andrychowa) // Lud.-Roczn.II. – 1896.  – S. 221–229.
 24. Siarkowski W. Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. – IX. – Kraków, 1885. – S. 3–65.
 25. Szukiewicz W. Wierzenia i praktyki ludowe (zabobony, przesądy, wróżby i t.d., zebrane w gubernii Wileńskiej // Wisła. – T.XVII. – 1903. – S. 432–444.
 26. Udziela S. Materiały etnograficzne, zebrane z miasta Ropczyc i okolicy  // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. – T.X. – Kraków, 1886. – S. 75–154.