Методична інтерпретація категорії відмінка у давньогрецькій мові  (на матеріалі форм генетива і датива)

Шовковий В’ячеслав Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2008. – Vol. 1 : 131-137Pdf


У статті здійснюється методична інтерпретація відмінкових форм давньогрецької мови на основі критерію урахування рідної мови: відмінкові форми розподіляються на три групи за складнощами, що виникають при їх сприйнятті та засвоєнні студентами – високої, середньої та низької складності. 

Ключові слова: методична інтерпретація, відмінок.


In the article methodical interpretation of case forms in ancient Greek language is carried out on the basis of criterion of the mother tongue: case forms are distributed through three groups depending on the difficulties of their perception and understanding: high, middle and low complexity. 

Key words: methodical interpretation, case.


REFERENCES

  1. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К.: Наукова думка, 1987. – 230 с.
  2. Джура А.С. Синтаксична транспозиція відмінкових форм (на матеріалі іменникових форм родового відмінка): автореф. дис. … канд. пед. наук: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України. – К., 2000. – 22 с.
  3. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова: Підручник. – К.: Томіріс, 1997. – 592 с.
  4. Кучеренко І.К. Категорія відмінка в сучасній українській мові. – Львів, 1961. – 52 с.
  5. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
  6. Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / Бондарко А.В. и др. – СПб.: Наука, 1996. – 229 с.