Особливості відтворення концептів сон, мрія та dream  засобами української й англійської мов

Левицький Андрій Едуардович, доктор філологічних наук, професор

Боровинський Ілля Миколайович, аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2008. – Vol. 1 : 74-86Pdf


У статті зіставляються особливості вербалізації концептів СОН, МРІЯ та DREAM засобами української й англійської мов. У результаті проведеного зіставного аналізу виявлено ізоморфні та аломорфні риси семантичного змісту наведених вище концептів.

Ключові слова: зіставна лінгвістика, мовна картина світу, концептуальна картина світу, концепт, вербалізація, семантичний зміст, лексична одиниця, ізоморфізм, аломорфізм.


The article deals with singling out peculiarities of verbalization of the concepts СОН, МРІЯ and DREAM by means of Ukrainian and English. Isomorphic and allomorphic traits of the semantic content of the above mentioned concepts have been revealed in the course of the comparative analysis.

Key words: comparative linguistics, language picture of the world, conceptual picture of the world, concept, verbalization, semantic content, lexical unit, isomorphism, allomorphism.


REFERENCES

 1. Бондаренко О.С. Концепти ЧОЛОВІК і ЖІНКА в українській та англійській мовних картинах світу: Автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.02.17 / Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2005.– 19с.
 2. Брутян Г.А. Язык и картина мира // Науч. докл. высш. шк. Философ. науки. – 2005.– №1. – С. 108–111.
 3. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
 4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
 5. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К.: Логос, 2004. – 284 с.
 6. Голубовська І.О. Гроші й багатство у національно-мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 16. – Кн. 1. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 79–82.
 7. Денисова С.П. Картина світу та суміжні поняття в зіставному дослідженні // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 7. – К.: КНЛУ, 2005. – С. 9–14.
 8. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ языка: Фреймовые сети // Проблеми прикладної лінгвістики. – Одеса: Вид-во Одес. нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова, 2004.– С. 81–92.
 9. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 262 с.
 10. Кислицина Н.М. Прикметники зі значенням узагальненої позитивної оцінки як фрагмент мовної картини світу: Автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.02.17 / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. – 20 с.
 11. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблеми мовних картин світу // Мовознавство. – 2004. – №5 – 6. – С. 12–22.
 12. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с.
 13. Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі): Дис. … канд. філол. наук. – К.: КНЛУ. – 2003. – 300 с.
 14. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 341 с.
 15. Кривенко Г.Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.17 / Київськ. нац. лінгв. ун-т. –К., 2006. – 20 с.
 16. Межжеріна Г.В. Людина в мовній картині світу часів Київської Русі / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 448 с.
 17. Опарина Е.О., Сандомирская И.И. Фразеология и коллективная культурная идентичность // Profilowanie w jezyku і w tekscie. – Lublin, 1998. – С. 373–379.
 18. Пальчевська О.С. Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: Автореф дис. канд. філол. наук: 10.02.15 / Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.
 19. Панасенко Н.І. Когнітивний ракурс семантики у романських, германських і слов’янських мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Вип. 5. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 134–142.
 20. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 8–69.
 21. Потебня А.А. Думка й мова // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубицької.– Вид. 2-е. – Львів: Літопис, 2001. – С. 34–54.
 22. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993.– 192 с.
 23. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / АН СССР, Институт языкознания / Б.А. Серебренников (ред.). – М., 1988. – 215 с.
 24. Старко В.Ф. Концепт ГРА в контексті словянської і германської культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов): Автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.02.15 / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К., 2004. – 16 с.
 25. Тищенко О.В. Концептуальна архітектоніка обрядових стереотипів: зіставний аспект // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 5. – К.: КНЛУ, 2001. – С. 15–18.
 26. Щербань М.Т. Лексичні засоби інтенсифікації висловлювання // Мовні концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – № 10. – С. 253–257.

Лексикографічні джерела:

АРСС = Англо-русский синонимический словарь / Авт. кол.: А.И. Розенман, Ю.Д. Апресян (рук.) и др. – М.: Русский язык, 1988. – 543 с.

АУФС = Англо-український фразеологічний словник: Близько 30000 фразеологічних виразів / К.Т. Баранцев (уклад.); Л.В. Кирпич (відп. ред.). – К.: Знання, 2005. – 1056с.

ВТС = Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

ЛСД = Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 752 с.

НРУ = Новий російсько-український словник-довідник. – К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – 878 с.

НРУС = Новітній українсько-російський словник: Близько 60 тис. / За ред. Л.М. Пелепейченко. – Харків: Прапор, 2002. – 1085 с.

ПСС = Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Українська книга, 2000. – 480 с.

САО = Бутенко Н.П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів: Вища школа, 1939. – 326 с.

СДК = Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний. Міжнародний фонд “Відродження”. Програма “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. – Львів: Фенікс, 1996. – 386 с.

СЖЗ = Поповченко О.І. Словник жаргону злочинців. – К.: ТОВ “Оберіг”, 1996. – 144 с.

ССАА = Девлин Дж. Словарь синонимов и антонимов английского языка: 20000 наиболее употребительных слов. – М.: ЗАО “Центрполиграф”, 2005. – 559 с.

ССМ = Словник символів  / О.І. Потапенко, М.К. Дмитренко, Г.І. Потапенко та ін. – К.: Народознавство, 1997. – 156 с.

ССН = Словарь словосочетаний, наиболее употребительных в английской научной литературе / Сост. Э.М. Басс, Е.Ф. Дмитриева, Т.М. Эльтекова. – М.: Наука, 1968. – 102 с.

ССС = Сахно І.П., Сахно М.М. Словник сполучуваності слів української мови (найуживаніша лексика). – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ. держ. ун-т., 1999. – 539 с.

ССУМ = Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Гловащук та ін. / НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 2001. – 950 с.

СТАЯ = Гринбаум С., Дж.Циткат. Словарь трудностей английского языка. – М.: Русский язык, 1990. – 786 с.

СТПС = Сучасний тлумачний психологічний словник: Близько 2500 термінів. – Харків: Прапор, 2005. – 639 с.

СТС = Сучасний тлумачний словник української мови: 55 000 слів. Розгорнуті пояснення до слів. Спільнокореневі слова. Слова-синоніми. Фразеологічні звороти / А.М. Яковлева, Т.М. Афонська. – Харків: ПП. “Торсінг плюс”, 2006.  – 670 с.

СУМ = Грінченко Б.Д. Словник української мови: В 4 т. – К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.

СУС = Вусик О.С. Словник українських синонімів: Понад 15000 синонімічних гнізд / А.М. Поповський (ред.). – Донецьк: Січ, 2000. – 424 с.

СФУМ = Словник фразеологізмів української мови / В.М. Білоноженко та ін. (уклад.); НАН України. Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд. – К.: Наукова думка, 2003. – 1098 с.

ТСУ = Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів)/

Л.Г. Боярова та ін. (уклад). – Харків: Прапор, 2002. – 992 с.

УЖ = Ставицька Л. Український жаргон: Словник містить близько 4070 слів і понад 700 стійких словосполучень / Український науковий інститут Гарвардського університету та ін. – К.: Критика, 2005. – 496 с.

ФСУ = Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. – К.: Вища школа, 1984. – 384с.

ЕСУ = Куштенко Л.Ю. Этимологический справочник учителя английского языка. – К.: Рад. школа, 1987. – 231 с.

ЕСУМ = Етимологічний словник української мови: т. 4-5  / О.С.Мельничук (голов.ред.); НАН України. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – К.: Наукова думка, 1983.

CCEL = Collins Cobuild English Language Dictionary. – L.; Glasgow: Harper Collins Publishers, 1987. – 1704 p.

CCSD = Collins Cobuild Student’s Dictionary / Ed. J.Sinclair. – L.: Harper Collins Publishers, 1990. – 681 p.

CD = The Chambers Dictionary.  – Edinburgh: Harrap Publishers Ltd., 1993. – 2060 p.

CIDE = Cambridge International Dictionary of English / Ed. P. Procter. – Melbourne: Cambridge University Press, 1995. – 1773 p.

DS = A Dictionary of Symbols / J.Chevalier, A.Gheerbrant. – L.: Blackwell Publishers, 1994. – 1175 p.

MWC = Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. – Springfield: Merriam Webster Inc, 1994.  – 1560 p.

LDEI = Longman Dictionary of English Idioms. – L.: Longman, 1996. – 387 p.

LDE = Longman Dictionary of English Language and Culture / Ed.D. Summers. – Harlow: Longman, 1992. – 1528 p.

OAL = Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Ed.J. Growther. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 1430 p.

OC = The Oxford Collocations (dictionary for students of English) / Ed. D. Powell. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 897 p.

ODCI = The Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. Vol. 2. Phrase, Clause and Sentence idioms / A.P. Cowie, R. Mackin, I.R. McCaig. – Oxford: Oxford University Press, 1985. – 685 p.

ODEE = The Oxford Dictionary of English Etymology / Ed. by C.T. Onions. – Oxford: Oxford University Press 1996. – 1025 p.

OED = The Oxford English Dictionary. Second Edition. Vol. IV / Ed. J.A.H. Murray, H. Bradley, W.A. Craigie, C.T. Onions. – Oxford: Oxford University Press, 1991.  – 1144 p.

ORD = The Oxford Russian Dictionary / Ed. P. Falla. – Oxford; M.: Oxford University Press, 1999. – 738р.

TA = Talkin’ American. A Dictionary of Informal words and Expressions  / R.M. Harman. – LA.: California State University, 1995. – 373 p.