Польські лексичні запозичення XVI–XVII ст.

Гриценко Світлана Павлівна, канд. філол. наук, доц.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2009. – Vol. 2 : 123-129Pdf


Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання лексичних полонізмів та їх адаптації до системи мови-реципієнта зумовлений значною кількістю цих запозичень в українських писемних пам’ятках XVI–XVII ст. Зауважимо, що польські лексичні елементи простежуються вже у найдавніших писемних пам’ятках української мови, зокрема у грамотах XIV–XV ст. Серед зафіксованих пам’ятками XVI–XVII ст. польських запозичень переважають іменники (50 %). Обстежені українські пам’ятки досліджуваного періоду демонструють ідеографічну різноплановість польськомовних лексичних запозичень, які уможливлюють моделювання структури мовної картини світу, вирішення проблеми: чи розширюють запозичення поняттєву структуру мови чи лише розширюють засоби вираження наявних у мові сформованих давніше понять.

Ключові слова: запозичення, полонізм, мова-реципієнт, мовна картина світу.


Great interest of linguists to problem of acceptance of lexical polonisms and their adaptation into system of language-recipient is caused by large quantity of theses adoptions inside Ukrainian literate sources of XVI–XVII centuries. We should notify that Polish lexical units are observed from the oldest literate sources of Ukrainian language, in particular, in documents of XIV–XV century. Nouns are the larger part (about 50 %) among Polish adoptions that had been fixed in sources of XVI–XVII centuries. Discovered Ukrainian sources of the period in interest demonstrate ideographic diversity of Polish lexical adoptions that allow modeling structure of the image of the language world model, solving the following problem: do adoptions enlarge structure of language concepts or do they just widen mеthods of concepts language convey, that already present in language and had been formed in the past.

Key words: adoption, polonism, language-recipient, language world model.


REFERENCES

 1. Будняк Д. Полонизмы в современном украинском литературном языке: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.01 “Українська мова” / Д. Будняк. – К., 1991. – 16с.
 2. Булаховський Л.А. Питання походження української мови / Л.А. Булаховський. – К., 1956. – 220 с.
 3. Волинський релігійний вільнодумець. – Б. м. н., поч. XVII ст. (Тексти з антикатолицьких, протестантських заміток ієромона Пахомія на полях Острозької біблії) // ЧИОНЛ. – К., 1905. – Кн. XVIII. – Отд.3. – 288 c.
 4. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Wrocław – Warszawa – Kraków, 1995. – 670 s.
 5. Grzegorczykowa R. Pojecie jezykowego obrazu swiata / R. Grzegorczykowa // Jezykowy obraz swiata. – Lublin: PAN, 1990. – S. 43-47.
 6. Житецький П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVI и XVII вв. / П. Житецький. – Т. 1. – К., 1889. – 102 с.
 7. Історія української культури. – Т. 2. – К., 2001. – 847 c.
 8. Коломієць В.Т. Розвиток лексики слов’янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 178 с.
 9. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Г.В. Колшанский. – М., – С. 22.
 10. Лазаренко О. Особливості функціонування польської мови в Україні у XVII столітті (на матеріалі творів Лазаря Барановича): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.03 “Слов’янські мови” / О. Лазаренко. – К., 2005. – 18 с.
 11. Лев В. Боротьба за народну мову в церковному вжитку. Спроби перекладу Святого Письма від 16-го століття почавши / В. Лев // Наукові записки УВУ– Мюнхен, 1988. – Ч. 13 – С. 169–184.
 12. Німчук В.ВМовознавство на Україні в XVI-XVII ст. / В.В. Німчук. – К., 1985. – 215 с.
 13. Німчук В.ВСтароукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською / В.В. Німчук– К., 1980. – 304 с.
 14. Перетц ВУкраїнські синаксари в київських та львівських Тріодях XVII–XVII ст. Епізод з історії “простої мови” на Україні / В. Перетц // Науковий збірник за рік 1925. – К., 1926. – С. 67–84.
 15. Плющ П.ПНариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – К., 1958. – 291 с.
 16. Огієнко ІУкраїнська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол 1560-х років: Літературно-лінгвістична монографія / І. Огієнко– Варшава, 1930. – Т. 1. – 520 с.
 17. Русанівський В.МПольська ділова мова XVI-XVII ст. як джерело вивчення її історичних взаємин з українською / В.М. Русанівський. – К., 1963. – 328 с.
 18. Сучасна українська літературна мова. – К., 1973. – 376 c.
 19. Толстой Н.ИВзаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина ХVI-XVII вв.) / Н.И. Толстой // Славянское языкознание. [Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов]. – М., 1962. – С. 230–272.
 20. Худаш МСпостереження над лексичними полонізмами в українській актовій мові кінця XVI – початку XVII ст. / М. Худаш. – К., 1960. – 253 с.