Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці

Зеленько Анатолій Степанович, д-р філол. наук, проф.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 172-178Pdf


Автор, трактуючи еволюцію мовознавства як зміну лінгвістичних парадигм, прослідковує зміну проблематики мовознавства, вказуючи, що описове мовознавство підсумувало формування буквено звукового письма й літературної мови, структурна лінгвістика поглибила категоризацію системи мови у синхронії й зробила спробу розв’язати проблематику автоматичного (машинного) перекладу, нарешті когнітивна лінгвістика після невдалих спроб це зробити, зорієнтувала мовознавство в аспекті теоретичному інтуїтивно визначити універсальні мовні одиниці (елементи, універсалії, константи), а у вигляді моделювання – універсальні внутрішньомовні закономірності у процесі аналізу категорій широкозначності, конотації як внутрішньомовні закономірності трансформування номінативних одиниць у парадигматиці в синтагматичні предикативи.

Ключові слова: семасіологія, денотативний компонент, конотативний компонент, модель світу, емотивна сема.


The author interprets the evolution of the general linguistics as a shift of the linguistic paradigms highlights that the descriptive linguistics summed formation of the literal-sound writing and literary language; structural linguistics extended the categorization of the language system in synchrony and made an attempt to solve the range of problems of the automatic (machinery) translation, finally the cognitive linguistics oriented the general linguistics in the theoretical aspect to define intuitively the universal units in the system of language (elements, language universals, constants) and in the sphere of modeling – universal intralingual regularities in the process of analysis of the categories of meaning, connotations as intralingual regularities of the transformation of the nominative units in paradigmatics into syntagmatical predicative.

Key words: semasiology, denotative component, connotative component, world model, emotive seme.


REFERENCES

 1. Гак В.Г. Эмоции и оценки в структуре высказывания и текста / В.Г. Гак // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. – 1997. – № 3. – С. 87–94.
 2. Дудко І.В. Дієслівна граматична катетеризація у формуванні мовної картини світу / І.В. Дудко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. пр. / [Відп. ред. проф. М.Я. Плющ]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – 231 с.
 3. Єрмоленко С.С. Мовне моделювання дійсності і наукова структура мовних одиниць / Сергій Семенович Єрмоленко. – К., 2006. – 384 с.
 4. Зеленько А.С. Проблеми семасіології у філософсько-психолгічному осмисленні / Анатолій Степанович Зеленько. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 252 с.
 5. Зеленько А.С. Про становлення семасіології у філософсько-психологічному осмисленні: стан і перспективи / Анатолій Степанович Зеленько. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 199 с.
 6. Зеленько А.С. До переоцінки загальнотеоретичної спадщини академіка М.Я. Марра / А.С. Зеленько // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Зб. наук. пр., присвячених 100-річчю від дня народж. проф. Стефана Пилиповича Cамійленка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 72–79.
 7. Зеленько А.С. Ізоморфізм, когнітивна лінгвістика, синергетика (необхідність використання поняття категорії, концепту, моделі світу, фрейма) / А.С. Зеленько // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2008. – № 142. – Т.1. – С. 283–289.
 8. Левицкий В.В. Квантитативне методы в лингвистике / В.В. Левицкий. – Черновцы: Рута, 2004. – 190 с.
 9. Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Винница: Нова книга, 2006. – 512 с.
 10. Мацьків П.В. Особливості функціонування поняттєвого поля Бог у словниково-діахронному дискурсі / П.В. Мацьків // Лінгвістика. Зб. наук. пр. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 3(15). – С. 127–133.
 11. Мудрова Н.В. Мовна гра як засіб поетики власних назв: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Н.В. Мудрова. – Горлівка, 2008. – 18 с.
 12. Терещенко С.С. Лексико-семантична парадигма широко значних слів української мови: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 “Українська мова” / С.С. Терещенко. – Дніпропетровськ, 2008. – 164 с.
 13. Шаховский В.И. Значение и эмотивная валентность единиц язика и речи / В.И. Шаховский // Вопросы языкознания. – 1984. – № 6. – С. 95–103.
 14. Шаховский В.И. Отражение эмоций в семантике слова / В.И. Шаховский // Известия АН СССР. Серия лит-ры и яз. – 1987. – Т. 46. – № 3.