Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень

Коломийцева Вікторія Віталіївна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 195-200Pdf


Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови. Теоретичною засадою виокремлення означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень як різновидів односкладних традиційно вважають суто кількісний фактор – наявність одного головного члена. Комплексне застосування формально-синтаксичного, семантичного та комунікативного підходів в аналізі таких речень підводять до кваліфікації їх як двоскладних неповних із імпліцитною формою суб’єкта-підмета. Відношення предикативності в них втілювано аналітично, на відміну від типових односкладних. Формальна неповнота як комунікативний варіант означено-, неозначено- й узагальнено-особових не спростовує граматичної двоскладності інваріантних моделей таких речень.

Ключові слова: односкладність / двоскладність, означено-, неозначено-, узагальнено-особове речення, предикативні відношення, імпліцитна / експліцитна форма, інваріантна модель речення, комунікативний варіант речення.


This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence, mononuclear sentence) in the Ukrainian language. It provides a comprehensive analysis of definite-personal, indefinite-personal and generalized-personal sentences. The author came to the conclusion that definitepersonal, indefinite-personal and generalized-personal sentences are binominal. The usage of the subject implicit form in such sentences don’t refute binominal invariant model of the sentences.

Key words: binominal sentence, mononuclear sentence, definite-personal, indefinite-personal, generalized-personal sentences, predicative relations, implicit / explicit form, invariant model of the sentence, communicative model of the sentence.


REFERENCES

  1. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1992.
  2. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення / П.С. Дудик. – К.: Наук. думка, 1973.
  3. Мірченко М. Субстанціальність як ускладнена семантико-синтаксична над категорія неелементарного простого речення / М. Мірченко // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. – Донецьк: Дон НУ, 2004.
  4. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Л.: Учпедгиз, 1941.