Семантизація терміна в електронних галузевих тлумачних словниках (на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів)

Купріянов Євген Валерійович, здобувач

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

2009. – Vol. 2 : 220-224Pdf


При підготовці електронних словників загальновживаної або термінологічної лексики використовуються як досягнення традиційної лексикографії, так і нові ідеї, які не можна реалізувати у друкованих виданнях. Це стосується передусім впорядкування системи інформації про значення лексичної одиниці, тобто її семантизації. У статті зроблено спробу системно дослідити особливості семантизації термінологічної лексики в різних онлайнових тлумачних словниках.

Ключові слова: онанлайновий словник, комп’ютерна лексикографія, гіпертекст, семантизація


While compiling general or special-purpose dictionaries both the achievements in traditional lexicography and new ideas, which can’t be implemented in printed dictionaries, are applied. The above mentioned statement concerns the systematization of the information about lexical unit meanings. The article is devoted to the systematic analysis of term semantization in various online dictionaries.

Key words: electronic dictionary, computer lexicography, hypertext, semantization.


REFERENCES

  1. Бессонова Л.Е. Систематизация виртуального лексикографического пространства: лексикогра-фический аспект / Л.Е. Бессонова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 94, – С. 90–94.
  2. Заваруєва І.І. Тлумачні електронні словники російської мови: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.02 “Російська мова” / І.І. Заваруєва. – Дніпропетровськ, 2008. – 19 с.
  3. Табанакова В.Д. Идеографическое описание научной терминологии в специальных словарях: дис. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.21 / Вера Дмитриевна Табанакова. – Тюмень, 2001.– 288 с.
  4. Чепик Е.Ю. Политическое слово в структуре электронного словаря / Е.Ю. Чепик. – Режим доступу: http://workinggroup.org.ua/publchepik1.shtml.
  5. Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем / Володимир Анатолійович Широков. – К.: Наукова думка, 2004. – 328 с.
  6. Britannica Online Encyclopedia. – Режим доступу: http://www.britannica.com.
  7. General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET). – Режим доступу: http://www.eionet.europa.eu/gemet.
  8. On-line Computer Dictionary for Computer and Internet Terms (Webopedia). – Режим доступу: http://www.webopedia.com.
  9. The Chemistry Encyclopedia. – Режим доступу: http://www.chemistrydaily.com.