Глоси у староукраїнській полеміці кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. крізь призму дискурс-аналізу

Ніка Оксана Іванівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 269-275Pdf


У статті пропонується використання дискурс-аналізу для реконструкції мовної діяльності, що зокрема простежується на матеріалі внутрішньотекстових і зовнішньотекстових глос у полемічних текстах, написаних староукраїнською мовою наприкінці ХVІ – на початку ХVІІст.

Ключові слова: дискурс-аналіз, глоси, православні полемічні тексти, староукраїнська мова.


In this article the usage of discourse-analysis is posed for reconstruction of language activity described on the material of external and internal glosses in polemic texts, written in Old Ukrainian at the end of XVI – in the beginning of XVII century.

Key words: discourse-analysis, glosses, Orthodox Polemic texts, the Old Ukrainian language. 


REFERENCES

  1. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Aрутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Научно-ред. совет изд-ва “Советская энциклопедия”; Ин-т языкознания АН СССР / [Гл. ред. В.Н. Яр-цева]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 137.
  2. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист [Пер. с фр. / Под ред., с вступ. ст. и коммент. Ю.С. Степанова]. – М. : Прогресс, 1974. – 448 с.
  3. Зубов М.І. Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.03 “Слов’янські мови”/ Зубов Микола Іванович. – К., 2005. – 36 с.
  4. Робен Р. Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недоразумение / Р. Робен // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: пер. с фр. и португ. / [Патрик Серио (сост., общ. ред., вступ.ст. и коммент.), Ю.С. Степанов (авт. предисл.)]. – М.: Прогресс, 1999. – С. 184–196.
  5. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // Зарубежная лингвистика. [Пер. с англ., общ. ред. В.А. Звегинцева, Б.А. Успенского, Б.Ю. Городецкого]. – М.: Прогресс, 1999. – С. 210–228.
  6. Словник української мови ХVІ ст. – першої половини ХVІІ ст.: у 28 вип. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича / Д. Гринчишин та ін. (відп. ред.). – Львів, 1994–2006. –  Вип. 1–13.
  7. Усманова А.Р. Дискурс, дискурсия / А.Р. Усманова // Социологический словарь // Электронный ресурс: http://mirslovarei.com/content_soc/DISKURS-DISKURSIJA-11471.html.