Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові

Охріменко Валерія Ігорівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 290-298Pdf


У статті здійснюється класифікація модальних висловлень запереченої можливості, зумовленої об’єктивними та суб’єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. Заперечена можливість, зумовлена об’єктивними природними чинниками, є прототипом через виключення можливості компенсаторної діяльності. Далі слідують такі модальні значення (що демонструють зростання ступеня можливості компенсаторної діяльності): заперечена можливість, зумовлена об’єктивними сенсорними чинниками; заперечена можливість, зумовлена об’єктивними чинниками, пов’язаними з перешкодами при чуттєвому сприйнятті; заперечена можливість, зумовлена об’єктивними ситуативними чинниками; заперечена можливість, зумовлена суспільними аксіологічними нормами. Заперечена можливість, зумовлена суб’єктивними чинниками, призводить до виникнення таких модальних значень: заперечена можливість на позначення нестерпного ситуативного емоційного стану (прототипне значення); заперечена можливість на позначення нестерпного тривалого емоційного стану; заперечена можливість на позначення неминучості ауторефлексії; заперечена можливість на позначення неминучості результативної рефлективної діяльності.

Ключові слова: заперечена можливість, прототип, об’єктивні чинники, суб’єктивні чинники, контамінація, ауторефлексія, епістемічний стан, емоційний стан, спонтанна вербальна реакція.


The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by objective and subjective factors from the point of view of prototype theory. Negative possibility caused by objective factors demonstrates such meanings: negative possibility caused by natural factors (a prototype), caused by natural sensorial factors, caused by impediments during sensorial activity, caused by objective situational factors, caused by social norms. Negative possibility caused by subjective factors demonstrates such meanings: insupportable situational emotional state (a prototype), insupportable durative emotional state, inevitability of processional autoreflection, inevitability of resultative autoreflection.

Key words: negative possibility, prototype, objective factors, subjective factors, contamination, autoreflection, epistemic state, emotional state, spontaneous verbal response.


REFERENCES

  1. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации (на материале современного английского языка): дис. на соиск. учен. степени докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / А.Д. Белова – К., 1998. – 368 с.
  2. Демьянков В.Д. Прототипический подход / В.Д. Демьянков // Краткий словарь когнитивных терминов.– М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – С. 140–145.
  3. Рассел Б. Исследование значения и истины / Б. Рассел – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 400 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

  1. D’Annunzio G. L’innocente / D’Annunzio G. – Milano: Oscar Mondadori, 1996. – 335 p.
  2. Deledda G. La giustizia / G. Deledda. – Roma: Biblioteca Economica Newton, 2003. – 158 p.
  3. Eco U. Il nome della Rosa / U. Eco. – Milano: Tascabili Bompianti, 2006. – 539 p.
  4. Svevo I. Senilità / I. Svevo. – Roma: Biblioteca Economica Newton, 1991. – 191 p.
  5. Svevo I. Una vita / I. Svevo. – Milano: Oscar Mondadori, 1985. – 395 p.
  6. “Chi”. – N.42. –10, 2004.