Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект

Терехова Діана Іванівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний лінгвістичний університет

2009. – Vol. 2 :343-347Pdf


Дослідження мовної свідомості за допомогою асоціативного експерименту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. У статті подано зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів-стимулів ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ, який показує загальні та відмінні риси відповідних образів світу українців і росіян.

Ключові слова: образ світу, мовна свідомість, асоціативний експеримент, асоціативне поле.


Language consciousness investigations conducted by means of associative experiments permit to represent the system of language consciousness as a coherent and cohesive unit. It shows a unique picture of the world in each culture. The article is devoted to comparative psycholinguistic analysis of the associative fields of the words-stimuli ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ (HISTORY). Common and specific features of the correspondent parts of the reflection of the real world in minds of the Ukrainians and the Russians are being investigated.

Key words: the reflection of the world, language consciousness, associative experiment, associative field.


REFERENCES

  1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-Довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
  2. Марковина И.Ю. Специфика языкового сознания русских и американцев: опыт построения “ассоциативного гештальта” текстов оригинала и перевода / И.Ю. Марковина, Е.В. Данилова // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. – С. 116–132.
  3. Словник символів культури України / [За заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмит- ренка, В.В. Куйбіди]. – К.: Міленіум, 2005. – 352 с.
  4. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику / Л.В. Сахарный. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – С. 5–12.
  5. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. / Ю.С. Степанов. – М.: Академический Проект, 2001.