Зороастрійський пласт топонімії Європи

Тищенко Костянтин Миколайович, д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 348-355Pdf


У статті йдеться про підсумки 15-річного дослідження сліду перебування зороастрійців (утікачів від джигаду у VIII ст.) у Центральній і Західній Європі. Визначено ключові топооснови зороастрійського фракталу топонімії Європи: Авеста-, Барсан- ‘барсам’, Спенд-/Шпонд-/Шпанд- ‘святий’, Урван- ‘душа’, Габр-/Ґабр- ‘ґабр’ (перська зневажлива назва немусульманина-зороастрійця). Викладено топонімічні аргументи впливу ґабрів на майбутні рухи богумилів і катарів.

Ключові слова: зороастрійці, топонімія Європи, контекстуальний метод.


The article deals with the results of a 15-year study of the traces of the stay of Zoroastrians (escapees from the jihad in the VIII-th century) in Central and Western Europe. The key toponymical bases of the Zoroastrian fractal of the European Toponymy are identified: Avesta-, Barsan- ‘barsam’, Spend-/Schpond-/Schpand- ‘holy’, Urvan- ‘soul’, Gabre- ‘gabre’ (a Persian disdainful name of non-Muslim Zoroastrians). The toponymic arguments for Gabres’ impact on future movements of bogumils and cathars are described.

Key words: Zoroastrians, toponymy of Europe, contextual method.


REFERENCES

 1. Бойс М. Заратустрицы. Верования и обычаи / М. Бойс. – М., 1988.
 2. КБ – Константин Багрянородный. Об управлении империи. – М., 1990.
 3. Лев Диакон. История / Лев Диакон. – М., 1988.
 4. СГУ – Словник гідронімів України. – К., 1979.
 5. Тищенко К.М. Араби на півночі // У друці.
 6. Тищенко К.М. Арабський пласт топонімії України / К.М. Тищенко. – К., 2008.
 7. Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців / Костянтин Миколайович Тищенко. – К., 2006.
 8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / М. Фасмер. – М., 1964–1973.
 9. Шапошников – Заратуштра. Учение огня. Гаты и молитвы / [Предисл. и коммент. А. Шапошникова]. – М., 2007.
 10. Шахермайр Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр. – М., 1986.
 11. Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2000.
 12. Mo’in M. An Intermediate Persian Dictionary: In 6 vols / M. Mo’in. – Tehran, 1992.
 13. Platts J.T. A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English: In 2 vols / J.T. Platts. – L., 1884; M., 1959.
 14. Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. E-version.
 15. Vikings / C. Orrling. – Stockholm, 1997.