Специфіка категорій “адресант” і “адресат” у професійному дискурсі

Колесникова Ірина Анатоліївна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2009. – Vol. 3 : 114-118Pdf


Стаття присвячена аналізу специфіки категорій “адресант” і “адресат” у професійному дискурсі і визначенню кваліфікаційних ознак цих категорій. Пропонується характеристика типів адресантів і адресатів у цьому дискурсі, отримана в результаті вивчення спеціальних українських, англійських та російських текстів. 

Ключові слова: категорія, адресант, адресат, кваліфікаційні ознаки, професійний дискурс.


Статья посвящена анализу специфики категорий “адресант” и “адресат” в профессиональном дискурсе и определению квалификационных признаков этих категорий. Предлагается характеристика типов адресантов и адресатов в этом дискурсе, полученная в результате изучения специальных украинских, английских и русских текстов. 

Ключевые слова: категория, адресант, адресат, квалификационные признаки, профессиональный дискурс.


The article is dedicated to the analysis of the peculiarities of “addresser” and “recipient” in the professional discourse and to detection of qualifying signs of these categories. The characteristic of types of addressers and recipients in the professional discourse is obtained in the result of investigation of Ukrainian, English and Russian texts.

Key words: category, addresser, recipient, qualifying signs, professional discourse.


REFERENCES

  1. Барт Р. Избранные работы.Семиотика: Поэтика / Ролан Барт. – М.:Прогресс,1989. – 616 с.
  2. Рибачок С.М. Синтаксична когезія і авторська індивідуальність / Мова і культура. – Вип.6. – Т. ІІІ. – Ч. 1. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2003. – С.167–172.
  3. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология / Елена Александровна Селиванова. – К.: Изд-во Украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.
  4. СелівановаО.О. Сучасна лінгвістика. Напрями і проблеми / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля. – К.:2006.- 716С.
  5. Фуко М. По ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – М., 1996. – С.121.