Переклад нової англомовної конверсійної метафорики  українською мовою

Ясинецька Олена Анатоліївна, магістр

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

2009. – Vol. 3 : 363-367Pdf


У статті визначаються лінгвостилістичні механізми конверсії та характерні способи перекладу українською мовою неометафор, утворених в англійській мові за моделями N→V, V→N, N→A, V→A та A→N: описовий переклад, надання наближеного еквівалента, калькування, транскодування метафори з експлікацією дієслівної форми, калькування метафори з експлікацією дієслівної форми та транскодування.

Ключові слова: конверсія, метафора, неологізм, переклад.


В статье определяются лингвостилистические механизмы конверсии и характерные способы перевода на украинский язык неометафор, образованных в английском языке по моделям N→V, V→N, N→A, V→A и A→N: описательный перевод, предоставление приближенного эквивалента, калькирование, транскодирование метафоры с экспликацией глагольной формы, калькирование метафоры с экспликацией глагольной формы и транскодирование.

Ключевые слова: конверсия, метафора, неологизм, перевод.


The article specifies lingual and stylistic mechanisms of conversion and typical methods of English-intoUkrainian translation of new metaphors developed in the English language by the patterns N→V, V→N, N→A, V→A, and A→N: descriptive translation, close equivalence, loan translation, metaphor transcoding with verb-form explication, and metaphor loan translation with verb-form explication.

Key words: conversion, metaphor, neologism, translation.


REFERENCES

  1. Бєлозьоров М.В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 “Германські мови” / М.В. Бєлозьоров. – Запоріжжя, 2002. – 243 с.
  2. Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Бортничук Е.Н., Василенко И.В., Пастушенко Л.П. – К.: Выща шк., 1988. – 261 с.
  3. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – 430 с.
  4. Клименко О.Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 “Германські мови” / О.Л. Клименко. – Харків, 2000. – 19 с.