Родова категоризація іменників  у сучасній українській та новогрецькій мовах

Клименко Ніна Федорівна, д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 11-23Pdf


У статті розглядаються тенденції категоризації роду іменників у сучасній українській і новогрецькій мовах. Показані коливання в оформленні роду, продуктивні утворення іменників жіночого роду в обох мовах, перерозподіл іменників за родами на користь середнього роду в новогрецькій мові.

Ключові слова: рід іменника, категорія особи, зменшувальні та збільшувальні слова, способи словотворення.


The article regards to gender’s tendency categorization of nouns in Ukrainian and modern Greek languages. Shown the variations of gender formation, productive ways of feminine noun formation in both languages, redistribution of noun by gender in favour for neuter gender in the modern Greek language.

Key words: gender of noun, person’s category, diminutive and augmentative words, ways of word formation.


В статье рассмотрены тенденции категоризации рода существительных в современном украинском и новогреческом языках, показаны колебания в оформлении рода, продуктивные способы образования существительных женского пола в обоих языках, перераспределение существительных по родам в пользу среднего рода в новогреческом. 

Ключевые слова: род существительного, категория лица, уменьшительные и увеличительные слова, способы словообразования. 


REFERENCES

 1. Булаховський Л.А. Питання походження української мови / Л.А. Булаховський. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 220 с.
 2. Вихованець І.Р. Категорія роду // І. Вихованець, К. Городенська. Теоретична граматика української мови. – К.: Пульсари, 2004. – 398 с.
 3. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменникові деривати) / К.Г. Городенська, М.Г. Кравченко. – К.: Наук. думка, 1981. – 206 с.
 4. Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XVI-XV ст. / Л.Л. Гумецька. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 298 с.
 5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 435 с.
 6. Захлюпаная Н.М. Субстантивные образования с суффиксом –к-а в современном украинском языке: Автореф. дис. … канд. філол. н. / Н.М.Захлюпаная. – Ужгород, 1984. – 20 с.
 7. Ковалик І.І. Категорія слов’янських демінутивів з суфіксом –иц-а/-іс-а / І.І. Ковалик // Доповіді та повідомлення Льв. ун-ту, 1957. – Вип.7, ч.1. – С.52-56.
 8. Наконечний Н.Ф. Розмаїття форм – багатство мови / Н.Ф. Наконечний // Мовознавство. – 1967. – № 2. – С.57-65.
 9. Родніна Л.О. Іменники з суфіксами суб’єктивної оцінки / Л.О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ: Наук. думка, 1979. – 405 с.
 10. Роднина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке: Автореф. дисс.… канд. филол. н. / Л.А. Роднина. – К., 1970. – 27 с.
 11. Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV– XVІІ вв. – М.: Наука, 1974. – 224 с.
 12. Токар В.П. Из истории суффиксов в украинском языке (суффиксы –к-а, -ик, -ок, -л-о): Автореф. дисс. … канд. филол. н. – Дніпропетровськ, 1955. – 15 с.
 13. Pavlidu T.–S. Women, Gender and Modern Greek / –S. Pavlidu // Center Across Languages. – Amsterdam, 2001. – C.175-195.
 14. Αναστασιαδη-Συμεωνίδη Α., Χειλα-Μαρκοπούλου Δ. Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις στο γένος της ελληνικής // Αραποπούλου Μ.“Δημοτική”, “Καθαρεύουσα” και οι Στάσεις των δυο φύλων // Γλώσσα. – Γένος-Φύλο.– Θ/κη: Ιν-το νεοελληνικών σπουδών, 2006. – С.138-163.
 15. Κλαίρης Χ., Μπαμπινιώτης Γ. Γραμματική της νέας ελληνικής. Δομολειτουργική. – Επικοινωνιακή. – Αθήνα: Ελληνική γραμματα, 2005. – 1160 σ.
 16. Μπαμπινιώτης Γ. Το φυσικό και γραμματικό γενος // Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. – Αθήνα: Κέντρο λεξικολογίας. Ε.Π.Ε., 1998.
 17. Ράλλη Α. Ο καθορισμος του γραμματικού γένους στα ουσιαστικά της νέας ελληνικής // Το γενος. – Αθήνα: Πατάκη, 2003. – 250 σ.
 18. Το γένος. – Αθήνα: Πατάκη, 2003. – 250 σ.
 19. Γλωσσα. – Γένος. – Φύλο. – : Θ/κη, 2006. – 247 σ.
 20. Τριανταφυλλίδης Μ. Η βουλευτίνα και ο σ[ηματισμος των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών // Απάντα Μ. Τριανταφυλλίδη. 2 τόμος. – Θ/κη, 1953. – С.326-334.