Наголос в українській та італійській мовах

Дель Ґаудіо Сальваторе, докторант Віденського Університету, наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 117-120Pdf


Якщо існує багато літератури про контрастивно-типологічні дослідження, які охоплюють російську мову, і в меншій мірі, – українську мову, зіставлені з більш розширеними європейськими мовами: англійською, німецькою та французькою, то щодо італійської мови такі дослідження є ще обмеженими. Ця стаття є продовженням циклу контрастивного аналізу, котрий має заповнити цю лакуну. Далі зіставимо вживання наголосу в італійській та українській мовах. 

Ключові слова: акцентологія, компаративістика, контрастивний аналіз, італійська та українська мови. 


Если существует научная литература о контрастивно-типологических исследованиях, включающая русский язык, и в меньшей мере, – украинский язык, сопоставленные с более распространенными европейскими языками: английским, немецким и французским, то относительно итальянского языка такие исследования – еще ограниченны. Данная статья является продолжением цикла контрастивного анализа с целью заполнения этой лакуны. Далее сопоставим употребление ударения в итальянском и украинском языках. 

Ключевые слова: акцентология, компаративистика, контрастивный анализ, итальянский и украинский языки. 


If there is abundant literature on contrastive-typological studies involving Russian, and to a lesser extent Ukrainian, compared with the most known European languages: English, German and French, a similar approach is still scanty in relation to Italian. The present article, continuing a series of contrastive analyses aimed at filling this gap, is devoted to the use of stress in Italian and Ukrainian.

Key words: accentology, comparative and contrastive studies, Italian and Ukrainian. 


REFERENCES

  1. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства / М.П. Кочерган. – К., 2006. – С.129-132.
  2. Петрищин І.І., Дель Ґаудіо С. Нотатки італійсько-української типології / І.І. Петрищин, С. Дель Ґаудіо. – К.:Київський лінгвістичний університет, 1999 [не опубліковано].
  3. Пономаренко О.Б. Фонетика італійської мови / О.БПономаренко. – К., 2006. – С.12-13.
  4. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н.І. Тоцька. – К., 1981. – С. 136-137.