Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття

Кравчук Анастасія Євгеніївна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 147-154Pdf


У статті розглядаються основні зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на формування і розвиток староукраїнської мови в період входження українських земель до складу Польщі, а саме після проголошення Люблінської унії 1569 року. 

Ключові слова: Волинь, староукраїнська мова, XVI століття, Люблінська унія, реформаційні рухи.


В статье рассматриваются основные внешние и внутренние факторы, которые воздействовали на формирование и развитие староукраинского языка в период вхождения украинских земель в состав Польши, а именно после провозглашения Люблинской унии 1569 года. Предметом исследования выступили волынские земли в конце XVI–XVII ст.

Ключевые слова: Волынь, староукраинский язык, XVI столетие, Люблинская уния, реформационные движения.


The article observes the main outside and inside factors that influenced on formtion and development of the Old Ukrainian language after the proclamation of Lublin’s union in 1596.

Key words: Volyn, XVI century, Lublin’s union, reformational movements.


REFERENCES

 1. Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / Б. Грінченко. – К.: Т-во “Просвіта”, 1907. – 38 с.
 2. Ісаєвич Я.Д. Загальна характеристика періоду. / Я.Д. Ісаєвич // Українська культура XVI – першої половини XVII століть / В.С. Александрович, В.Г. Балушок, М.Б. Болнівська та ін. : Я.Д. Ісаєвич (гол. ред.). – К., 2001. – Т.2. – С. 479-484.
 3. Історія української культури / І. Крип’якевич (заг.ред.). – 4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 650 с. (ІУК).
 4. Киричук М.Г. Волинь – земля українська: ілюстровані нариси історії Волині:[Навч. посіб. – 3-тє вид., переглянуте і значно доп. (Вип.2)] / М.Г. Киричук – Луцьк : Видавництво “Волинська обласна друкарня”, 2000. – 400 с.  
 5. Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVII ст. / П.М. Кралюк. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 208 с.
 6. Криса Б.С. Літературна творчість / Б.С. Криса // Історія української культури: у 5-ти т. / Б.Є. Патон (гол.ред.); НАН України. – К. : Наукова думка, 2001. – Т.2 : Українська культура XVI – першої половини XVII століть / В.С. Александрович, В.Г. Балушок, М.Б. Болнівська та ін. : Я.Д. Ісаєвич (гол. ред.). – К., 2001. – С. 701-721.
 7. Любащенко В.І. Реформаційний рух / В.І. Любащенко // Історія української культури: у 5-ти т. / Б.Є. Патон (гол.ред.); НАН України. – К. : Наукова думка, 2001. – Т.2 : Українська культура XVI – першої половини XVII століть / В.С. Александрович, В.Г. Балушок, М.Б. Болнівська та ін.: Я.Д. Ісаєвич (гол. ред.). – К., 2001. – С. 491-505.
 8. Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і в першій половині XVII століття / Сергій Маслов // Європейське відродження та українська література XIV – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 319-341.
 9. Матковська О. Львівське братство. Культура і традиції. Кінець XVI – XVII ст. / О. Матковська. – Львів, 1996. – 70 с.
 10. Мойсієнко В.М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI –XVII ст. / В.М. Мойсієнко; Житомирський державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 448 с.
 11. Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.: [монографія] / О.І. Ніка. – К., 2009. – 444 с.
 12. Німчук В.В. Конфесійне питання і українська мова кінця XVI– початку XVII ст. / Василь Німчук // Берестейська унія і українська культура XVII ст. – Львів, 1996. – С. 1 – 16.
 13. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV – XVII ст. / В.М. Русанівський (відп. ред.). – К.: Наукова думка, 1985. – 224 с.
 14. Німчук В.В. Старокраїнська лексикографія у її зв’язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – К.: Наукова думка, 1980. – 303 с.
 15. Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко; Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.
 16. Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський апостол / І.І. Огієнко. – Варшава, 1930. – 192 с.
 17. Полюга Л.М. Українська мова XVI – XVII ст. у загальноєвропейському колі / Л.М. Полюга // Система і структура східнослов’янських мов: [міжкаф. зб. наук. праць]. – К., 1999. – С. 125 – 129.
 18. Прищепа Б.А. Історичне краєзнавство Волині: [навчальний посібник] / Б.А. Прищепа, О.П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – 352 с.
 19. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (XI–XX ст.) / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2005. – 256 с. (Історико-краєзнавчий нарис).
 20. Тимошик М. Невтомний сівач на українознавчій ниві / М. Тимошик // Огієнко І.І. Історія українського друкарства.– К.: Либідь, 1994. – С. 7-33.
 21. Українська література XI-XVIII ст.: [хрестоматія з коментарями] / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька; Відпов. Ред. І.П. Чепіга. – Чернівці: Прут. – 1997.- 368с.
 22. Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. / Упоряд. В.П. Колосова, В.І. Крекотень. – К., 1978. – 224 с.
 23. Фартушний А. Українська культура: [навч. вид.] у 5-ти част. / А. Фартушний. – Л., 2000. – Ч.2:
 24. Культура українських земель у складі Великого князівства Литовсько-Руського та Речі Посполитої.  – Львів : Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 112 с.