Сема інтенсивності як база  для формування вторинних значень

Лахно Наталія Валентинівна, канд. філол. наук

Київський університет імені Б.Д. Грінченка

2010.– Vol. 4 : 230-235Pdf


У статті охарактеризовані можливості дієслів лексико-семантичного поля руху щодо утворення вторинних номенів на базі актуалізованої семи інтенсивності. 

Ключові слова: семантична структура дієслова, сема “інтенсивність руху”, лексико-семантичне поле руху. 


В статье охарактеризованы закономерности формирования вторичных номенов глаголов лексико-семантического поля движения на базе актуализированной семы интенсивности. 

Ключевые слова: семантическая структура глагола, сема “интенсивность движения”, лексикосемантическое поле движения. 


The article observes possibilities of verbs belonging to the lexic-semantic field of movement to form secondary nomens on the basis of actualized sеme of intensity. 

Key words: semantic structure of verbs, seme “intensity of movement”, lexic-semantic field of movement.


REFERENCES

  1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли.– М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. – 416 с.
  2. Бахмутова Н.И. О типологии регулярных переносных значений глагола / Н.И. Бахмутова // Русский глагол в сопоставительном освещении. – Саратов, 1984. – С. 106-116.
  3. Боровикова Н.А. Регулярная многозначность в лексико-семантических группах русских глаголов: Автореф. дисс. …канд. филол. наук / Н.И. Бахмутова. – Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1985. – 18 с.
  4. Кузнецова Э.В. Два типа глагольных значений / Кузнецова Э.В // Семантика и системность языковых единиц: Межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред. К. А. Тимофеев. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1985. – С. 114-120.
  5. Мединська Н.М. Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної і розподільної дії: Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Мединська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – 196 с.
  6. Орлова Т.М. Семантична структура та лінгвостилістичні можливості назв руху в сучасній українській мові: Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Орлова; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 259 с.
  7. Пославська Н.М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Пославська; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
  8. Джочка І.Ф. Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Ф. Джочка; Прикарпат. ун-т ім. В.С. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.
  9. Чепуріна І. В. Емотивні дієслова як база іменного словотвору (семантико-функціональний аспект): Автореф. дис… канд. філол. наук.: 10.02.02 / І.В.Чепуріна; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2003 – 20 с.