Рецепція римської елегії від Античності до Середніх віків

Корнієнко Віра Валентинівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 288-298Pdf


Наша робота присвячена дослідженню поетичного жанру елегії, її розвитку від античності до епохи Середніх віків, а саме до ХІІІ століття, та аналізу тематики і мовностилістичних засобів. Окрім цього, в дослідженні розкривається шлях розвитку римської елегії від античної епохи до поезії Середньовіччя.

Ключові слова: елегія, “золота доба”, кохання, елегійний поет, лірика, мова і стиль.


Our work is dedicated to the research of poetic genre of elegy, its development, from antiquity to the epoch of Middle ages, namely to ХІІІ century and analysis of subjects and linguistic and stylistic facilities. Besides, in research the way of development of the Roman elegy opens up from an ancient epoch to the poetry of Middle Ages.

Key words: elegy, “golden epoch”, love, elegy poet, lyrics, language and style. 


REFERENCES

 1. Тронский И.М. История античной литературы / Иосиф Моисеевич Тронский. – М., URSS, – 464 c.
 2. Альбрехт фон, М. История римской литературы: в 3т., т.2 / Михаэль фон Альбрехт. – М., ГЛК, – 708-1390 с.
 3. Соболевский С.И. История римской литературы / Сергей Иванович Соболевский. – М., Изд-во АН СССР, 1959.
 4. Поздняя латинская поэзия. – М., 1982.
 5. Бурцев А.А. История западноевропейской литературы средних веков и эпохи Возрождения, ЯГУ, 1978.
 6. Гаспаров М.Л. Античная литературная баня / Михаил Леонович Гаспаров. – М., Наука, 1971. – 280 с.
 7. Курціус Е.Р. Європейська література і латинське Середньовіччя / Ернст Роберт Курціус. – Л., Літопис, 2007. – 748 с.
 8. Голенищев – Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии / Илья Николаевич Голенищев – Кутузов. – М., Наука, 1972. – 308 с.
 9. Ковалева Т.В., Лапин И.Л., Паньков Н.А. Литература средних веков и Возрождения. – М., Университетское, 1988. – 237 с.
 10. Давиденко Г.Й. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя, Суми, 2006. – 504 с.
 11. Голенищев – Кутузов И.Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы / Илья Николаевич Голенищев–Кутузов. – М., Изд-во АН, 1963.
 12. Гаспаров М. Поэзия вагантов // Поэзия вагантов. – М., 1975. – С.421-514.