Методична інтерпретація категорій модальності, способу та стану  у давньогрецькій мові

Шовковий В’ячеслав Миколайович, канд. пед. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 299-304Pdf


Статтю присвячено методичній інтерпретації засобів вираження функціонально-семантичного поля модальності, засобів вираження категорії способу та стану у давньогрецькій мові: сфера ірреального та потенційного; референти високої, середньої, низької та іронічної ймовірності, проблематичної достовірності; форми граматичної категорії стану, яким властива міжмовна та внутрішньомовна станова асиметрія.

Ключові слова: методична інтерпретація, категорія модальності, категорія способу, категорія стану. 


Статья посвящена методической интерпретации грамматических средств выражения функционально-семантического поля модальности, средств выражения категории наклонения и залога в древнегреческом языке: сфера ирреального и потенциального; референты высокой, средней, низкой и ироничной вероятности, проблематичной достоверности; формы грамматической категории состояния, которым свойственная межъязыковая и внутриязыковая асимметрия грамматической категории залога. 

Ключевые слова: методическая интерпретация, категория модальности, категория способа, категория залога.


The article is devoted to methodical interpretation of grammatical facilities of expression of the functionally-semantic field of modality, facilities of expression of category of mood and voice in the ancient Greek language: sphere of unreal and potential; referents of high, middle, low and ironical probability, forms of grammatical category of the state which are characterized by interlingual asymmetry of grammatical category of voice. 

Keywords: methodical interpretation, category of modality, category of voice.


REFERENCES

  1. Бондаренко В.А. Отрицание как логико-грамматическая категория. – М.: Наука, 1983. – 212с.
  2. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова: Подручник /Леся Леонідівна Звонська – 2 вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 711 с.
  3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2006. – 716 с.
  4. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / А.В. Бондарко и др. – СПб.: Наука, 1990. – 262 с.