Навчання національно-специфічної лексики  на уроках англійської мови у загальноосвітній школі

Васильєва Олена Григорівна, канд. філол. наук, доц.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,

Коваль Ніна Романівна, вч.-методист

Чернігівська ЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов

2010.– Vol. 4 : 331-338Pdf


Стаття присвячена проблемі викладання національно-специфічної лексики англійської мови учням спеціалізованих шкіл. Зазначається, що навчання такої лексики має бути елементом комплексного навчання спілкуванню у всіх видах мовленнєвої діяльності, зокрема аспектом роботи над текстом. У статті пропонується структура учнівського навчального словника, розроблена як результат навчальної роботи з текстом за методикою структурування знань.

Ключові слова: національно-специфічна лексика, навчальний словник школяра, методика структурування знань.


Статья посвящена проблеме обучения учеников специализированных школ национальноспецифической лексике английского языка. Отмечается, что обучение такой лексике должно быть элементом комплексного обучения общению во всех видах речевой деятельности, в частности аспектом работы над текстом. В статье предлагается структура учебного словаря школьника, разработанная как результат учебной работы с текстом по методике структурирования знаний.

Ключевые слова: национально-специфическая лексика, лексикон, учебный словарь школьника, методика структурирования знаний.


The article observes the problem of teaching nationally specific English lexics at schools with extensive language learning. It is pointed out that teaching this vocabulary should be an element of the complex teaching communication in all types of speech activity, being a part of the work on the text. In the article the authors propose a new structure of a learner’s vocabulary elaborated as a result of the work on the text by the knowledge structuring method.

Key words: nationally specific lexics, learner’s vocabulary, knowledge structuring method.


REFERENCES

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [Навч. посіб.] / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Васильєва О.Г., Коваль Н.Р. Енциклопедична семантика як одна з лінгвістичних засад навчання країнознавства в сучасній школі // Наука і сучасність: [Зб. наук. праць. Серія Педагогічні науки]. К.: Логос, 2006. – Т. 56. – C. 22-28.
 3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с.
 4. Дороз В.Ф. Про етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти / В.Ф. Дороз // Актуальні проблеми слов’янської філології: [Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство] – К.: Знання, 2002. – С. 171-176.
 5. Зубач О.А. Передумови виникнення колористичних фразеологізмів (на матеріалі німецької мови) / О.А. Зубач // Культура народов Причерноморья: [Науч. журнал] – 2007. – №110, Т.1. С. 208-210.
 6. Квашите Р. Национально-специфическая лексика в русско-литовских и русско-латышских словарях / Р. Квашите// Славянские языки и культуры в современном мире: [материалы международного научного симпозиума, МГУ им. М.В. Ломоносова, 24-26 марта 2009 г.] – М.: МГУ, 2009. С. 222.
 7. Кирилова Т.Л. Структурирование знаний как составная часть методики обучения. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://scolaa2.edusite.ru/DswMedia/strukturirovaniechast-metodikiobucheniya.doc.
 8. Мащенко С.В. Страноведческий аспект в преподавании иностранного языка / С.В. Мащенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [Наук. журнал]. – 2008. – №11. – С. 113-116.
 9. Мощанская Т.В. Методика структурирования предметно-тематического содержания текстов для иноязычного референтного чтения в процессе обучения переводчиков [Електронніий ресурс]: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Нижегор. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород, 2009. Режим доступу: http://www.lunn.ru/?id=4566 // 1.html.
 10. Ніцецька О.М. Навчання граматичного матеріалу та його організація в підручнику “English through Communication” для 7 і 8 класів середньої школи 1998 года: Автореф. дис. … канд. пед. наук / О.М. Ніцецька; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1998. – 22 с.
 11. Османова И.В. Формирование лингвистической компетенции в обучении чтению студентов начального этапа вузов / факультетов лингвистического профиля (на материале лексики с национально-культурной семантикой английского языка): Автореф. дис. … канд. пед. наук / И.В. Османова; Пятигорск. гос. лингв. ун-т. – Пятигорск, 2009. – 20 с.
 12. Прокопенко Н.П. Формування іншомовної комунікативної компетенції у навчанні граматиці англійської мови студентів напряму підготовки “міжнародна економіка” та “менеджмент зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ” [Електронніий ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/prokopenko-npformuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentsiyi-u-navchanni-gramatitsi-angliyskoyi-movi-studentivnapryamu-pidgotovki-mizhnarodna-ekonomika-ta-menedzhment-zovnishnoekonomichnoyi-d/.
 13. Селіванова О.О. Лінгвістика тексту // Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: [Підручник] / О.О. Селіванова. – К.- Полтава: Довкілля, 2008. – С. 82-549.
 14. Стеванович С.В. Комплексное описание национально-специфической лексики / С.В. Степанович // Славянские языки и культуры в современном мире: [материалы международного научного симпозиума, МГУ им. М.В. Ломоносова, 24-26 марта 2009 г.] – М.: МГУ, 2009. – С. 242-243.