Словотвірні дієслівні префікси  в контексті синонімічних відношень

Івасишина Тетяна Анатоліївна, канд. філол. наук

Національна академія Служби безпеки України

2010.– Vol. 4 : 360-364Pdf


Встановлено синонімічні відношення префіксів у межах дієслівного словотвору. Визначено параметри синонімічних рядів, утворених дієслівними словотворчими префіксами. Окреслено основні межі синонімічних рядів, виявлено найхарактерніші закономірності дієслівних префіксів у межах спільного словотвірного значення.

Ключові слова: синонімічні відношення, синонімічні префікси, синонімічний ряд.


Установлены синонимические отношения префиксов в области словообразования глаголов. Определены параметры синонимических рядов, созданных глагольными словообразовательными префиксами. Выявлены главные границы синонимических рядов, установлены наиболее характерные закономерности в пределах общего словообразовательного значения.

Ключевые слова: синонимические отношения, синонимические префиксы, синонимический ряд.


The peculiarities in relations of synonymical prefixes in verb formation are examined. Main parametres of synonymical rows created with the help of verb derivational prefixes are defined. Main bounderies of synonymical rows are demonstrated.

Key words: synonymical relationship, synonymical prefixes, synonymical row.


REFERENCES

  1. Аминова А.А. Глагольные синонимы русского языка / А.А. Аминова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988. – 156 с.
  2. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська. – К.: Наук. думка, 1989. – 200 с.
  3. Городенська К.Г. Семантичні функції дериваційних морфем / К.Г. Городенська // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 20-30.
  4. Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові / В.С. Ільїн. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 166 с.
  5. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко. – К.: Наук. думка, 1973. – 188 с.
  6. Ковалик І.І. Вчення про словотвір / І.І. Ковалик. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 83 с.
  7. Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование. На материале родственных языков / Ф.А. Никитина. – К.: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1973. – 198 с.
  8. Нікітіна Ф.О. Аналогія і словотворчі моделі / Ф.О. Нікітіна. – К.: Вид-во КДУ, 1971. – 51 с.
  9. Русанівський В.М. Структура українського дієслова / В.М. Русанівський. – К.: Наук. думка, 1971. – 315 с.
  10. Чернецкая А.В. Функции иноязычных деривационных ресурсов в словообразовательной системе украинского языка: Автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.02 / А.В. Чернецкая. – К., 1983. – 23 с.