Структурні характеристики словотвірних моделей термінів  (на матеріалі сучасної японської юридичної термінології)

Комарницька Тамара Костянтинівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 379-384Pdf


У статті розглядаються типові способи термінотворення у японській терміносистемі права. За допомогою методу статистичного аналізу доведено, що найхарактернішим способом є коренескладання як один із типів морфологічного термінотворення, а також синтаксичний спосіб. Окрім цього представлені типові моделі, за якими здійснюється термінотворення у японській мові.

Ключові слова: юридичний термін, морфологічний спосіб термінотворення, синтаксичний спосіб термінотворення, коренескладання, термін-канґо, термін-словозчеплення, термін-словосполучення.


В статье рассматриваются типичные способы терминообразования в японской юридической терминологии. С помощью метода статистического анализа доказано, что самым характерным способом является корнесложение как один из типов морфологического терминообразования, а также синтаксический способ. Кроме этого представлены типичные модели терминообразования в японском языке.

Ключевые слова: юридический термин, морфологический способ терминообразования, синтаксический способ терминообразования, корнесложение, термин-канго, термин-словосцепление, терминсловосочетание.


This article deals with typical ways of term formation in Japanese law terminology, which according to the method of statistic analysis are root-composing; syntactic way of term formation is spread as well. Typical models of term formation in Japanese are also represented.

Key words: law term, morphological way of term formation, syntactic way of term formation, rootcomposing, term-kango, term-word-cohesion, term-word-combination.


REFERENCES

 1. Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии / В.П. Даниленко // Терминология и норма. О языке терминологических стандартов: [Сборник статей; отв. ред. Даниленко В.П.]. – М.: Наука, 1972. – C. 5-32
 2. Даниленко В.П., Скворцов Л.И. Терминологическая норма (К проблеме типологии терминов) / В.П. Даниленко, Л.И. Скворцов // Проблемы разработки и упорядочения терминологии в Aкадемиях наук союзных республик. – М.: Наука, 1983. – C. 90-97
 3. Ицкович В.А. Новые тенденции в образовании аббревиатур (О путях включения аббревиатур в систему языка) / В.А. Ицкович // Терминология и норма. О языке терминологических стандартов: [Сборник статей; отв. ред. Даниленко В.П.]. – М.: Наука, 1972. – C. 88-101.
 4. Комарницька Т.К. Особливості морфологічної структури юридичних термінів сучасної японської мови / Т.К. Комарницька // ХІІІ Сходознавчі читання А. Кримського: [Тези доповідей міжнародної наукової конференції (22-23 жовтня 2009 р.)]. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2009. – C. 118-121
 5. Лаврентьев Б.П. Японские аббревиатуры / Б.П. Лаврентьев // Японский язык: [Сборник статей; отв. ред. Вардуль И.Ф.]. – М.: Издательство восточной литературы, 1963. – C. 35-41
 6. Москаленко Н.А. Сучасна синтаксична термінологія в східноєвропейських мовах / Н.А. Москаленко // Дослідження з лексикології та лексикографії: [Міжвідомчий збірник]. – К.: Наукова думка, 1965. – C. 170-185
 7. Нікітіна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології: [Навч. посібник] / Ф.О. Нікітіна. – К.: Видавництво при Київському державному університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1978. – 31 с.
 8. Овчаренко В.М. Структура і семантика науково-технічного терміна / В.М. Овчаренко. – Х.: Видавництво Харківського університету, 1968. – 71 с.
 9. Пашковский А.А. Слитные именные словосочетания в японском языке / А.А. Пашковский // Японский язык: [Сборник статей; отв. ред. Вардуль И.Ф.]. – М.: Издательство восточной литературы, 1963. – C. 5-34
 10. Сергевнина В.М. О методике выделения терминов / В.М. Сергевнина // Термин и слово: [Межвузовский сборник]. – Горький: изд. ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1982. – C. 46-53
 11. Силин В.Л. Этимология и лексическая семантика / В.Л. Силин. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. – 136 с.
 12. Склад і структура термінологічної лексики української мови / [Богуцька М.П., Крижанівська А.В., Марченко В.С. та ін.]. – К.: Наукова думка, 1984. – 194 с.
 13. Ткачева Л.Б. Основные закономерности английской терминологии / Л.Б. Ткачева. – Томск: Изд-во Томского университета, 1987. – 200 с.
 14. Фельдман Н.И. Японский язык / Н.И. Фельдман. – М.: Издательство восточной литературы, 1960. – 96 с.
 15. Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке: Аффиксальное словопроизводство / В.Н. Шевчук. – М.: Воениздат, 1983. – 231 с.
 16. Южакова О.І. Формування української термінології холодильної техніки: aвтореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / О.І. Южакова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009. – 20 с.
 17. Касіваґі Н. Хо:реййо:ґо нітіейхьо:дзюн тайякудзісьо [електронний ресурс] / Н. Касіваґі. – Наґоя, 2007. – режим доступу до словника: www.japaneselawtranslation.go.jp/rel_info/download?re=01.
 18. Оно К., Такаока Н. Хо:ріцуйо:ґодзітен / К. Оно, Н. Такаока. – Токіо: Хо:ґакусьоін, 2008. – 735 с.