Граматика геортонімів у текстах календарних паремій

Єрмоленко Сергій Семенович, д-р філол. наук, ст. наук. співроб.

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

2010.– Vol. 4 : 39-46Pdf


У статті розглядаються граматичні (словозмінні та семантико-синтаксичні) особливості геортонімів, які вживаються у текстах народно-календарних паремій. Ці особливості розглядаються як наслідок явища вторинної  міфологізації сакральних реалій у контексті контактів церковного і традиційно-народного лінгво-культурних кодів.

Ключові слова: агіонім, геортонім, паремія, граматика, календар, лінгво-культурний код, міфологізація.


В статье рассматриваются грамматические (словоизменительные и семантикосинтаксические) особенности геортонимов, употребленных в текстах народно-календарных паремий. Эти особенности рассматриваются как следствие явления вторичной мифологизации сакральных реалий в контексте контактов церковного и традиционно-народного лингво-культурных кодов.

Ключевые слова: агионим, геортоним, паремия, грамматика, календарь, лингво-культурный код, мифологизация.


The author establishes and analyzes grammatical (both inflexional and semantic-syntactic) features of Christian feast names as used in folk calendar proverbs, regarding them as corollary to secondary mythologization in itsturn resulting from the contact of ecclesiastic and folk linguo-cultural codes.

Key words: saint’s name, feast name, proverb, grammar, calendar, linguo-cultural code, mythologization


REFERENCES

  1. Єрмоленко С.С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць / C.C. Єрмоленко. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго, 2006.
  2. Невская Л.Г. О семантике пестрого в балто-славянском / Л.Г. Невская // Этимология 1984. – М.: Наука, 1986. – С. 150-156.
  3. Петров В. Передхристиянські релігійно-світоглядні елементи. Генеза народних звичаїв і обрядів / В. Петров // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. – К.: Віпол, 1994. – Т. 2. – С. 244-249.
  4. Sikimić B. The etymological magic and the etymology of text / B. Sikimić // The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Slavs: Papers of international conference [October 9-10, 1993] / [Editor Dejan Ajdačić]. – Belgrade: Library “Vuk Karađić”, 1994. – P. 77-84.