Етнічні особливості української національно-мовної картини світу

Голубовська Ірина Олександрівна, д-р філол. наук, проф.

Київський національній університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 400-412Pdf


У пропонованій статті розглядаються константи української етнічної свідомості крізь модус їхнього переломлення у формально-змістових світах української мови. Увага фокусується на українських культурних концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ як квантах національно-культурної свідомості українців та на синтаксичних безособових структурах як репрезентантах суттєвих рис етнічного світосприйняття українця. 

Ключові слова: лінгвокультурологія, культурний концепт, етнічна особистість, кордо центричність, ірраціональність.


В статье рассматриваются константы украинского этнического сознания через призму их преломления в формально-семантических мирах украинского языка. Основное внимание сосредоточено на украинских культурных концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ как психических квантах национально-культурного сознания украинцев и на безличных синтаксических структурах–репрезентантах онтологических особенностей украинского мировосприятия и миропереживания.

Ключевые слова: лингвокультурология, культурный концепт, этническая личность, кордо центричность, иррациональность.


The article is devoted to analysis of Ukrainian ethnic consciousness given through its reflection in Ukrainian language forms. Attention is mainly focused on Ukrainian cultural concepts ДОЛЯ (≈ fate, destiny), ВОЛЯ (≈ liberty, freedom), ЛИХО(≈ misfortune, evil), ДУША (≈ soul), СЕРЦЕ (heart) which are looked upon as ethnic consciousness’ quantums of the Ukrainian mentality. Non-personal syntactic structures representing ontological features of Ukrainian world vision and perception have also been under research.

Key words: cultural linguistics, cultural concept, ethnic personality, cordial centrism, irrationality.


REFERENCES

 1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Нина Давыдовна Арутюнова. – М.: “Языки русской культуры”, 1999. – 896 с.
 2. Белянин В.П. Введение в психолингвистику / Белянин Валерий Павлович. – М.: ЧеРо, 1999. – 128 с.
 3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
 4. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу / Голубовська Ірина Олександрівна. – К.: Логос, 2004. – 282 с.
 5. Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. / Редкол. О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 2 – 779 с.
 6. Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры / Э. Кассирер // Проблема человека в западной философии. – М., 1988 . – С. 3 –30.
 7. Кононенко В.І. Мова і народна культура / В.І. Кононенко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 62–69.
 8. Кульчицький О. Cвітовідчування українців / О. Кульчицький // Українська душа. – К.: “Фенікс”, 1992. – С. 51–70.
 9. Персонажи славянской мифологии / Сост. А.А. Кононенко, С.А. Кононенко. – К.: “Корсар”, 1993. – 224с.
 10. Сепир Э. Избранные труды по яызкознанию и культурологии / Э. Сепир /переводы с англ. под ред и с предисл. А.Е. Кибрика. – М. “Прогресс” “Универс”, 1993. – 654 с.
 11. Українські народні прислів’я та приказки. Дожовтневий період. – К.: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1963. – 791 с.
 12. Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська душа. – К.: “Фенікс”, 1992. – С. 3–35.13
 13. Чижевський Д. Філософські твори / Д. Чижевський / Під заг. ред. В. Лісового. – У 4-х т.– Т. 1: Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Г.С. Сковороди. – К. “Смолоскип”, 2005. – 402 с.
 14. Франко І. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори / І. Франко. – К.: Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1956. – С. 268–285.
 15. Франко З. Статті. Спогади. Матеріали. / З. Франко / Упоряд. і наук. ред.. М.А. Вальо. Передмова О.М. Романіва; відп. ред. Л.І. Крушельницька. – Львів, 2003. – 368 с.
 16. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп.ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.
 17. Bruner J. Acts of Meaning. / J. Bruner. – London: Cambridge, Mass., 1990. – 380 p.
 18. Geertz C. “From the Native’s Point of View”: On the nature of anthropological understanding / C. Geertz // Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotion / R.A. Shweder and R.A. LeVine, eds.  – Cambridge: Cambridge University Press. – P. 123 – 136.