Деякі аспекти специфіки архітектоніки професійного дискурсу

Колеснікова Ірина Анатоліївна, д-р. філол. наук, доц.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2010.– Vol. 4 : 428-432Pdf


У статті розглядається специфіка архітектоніки професійного дискурсу, яка досі не стала предметом глибокого наукового дослідження. Презентується панорамний зріз макроструктури професійного дискурсу, що дозволяє виокремити у ньому три зони (власне професійну, перехідну, псевдопрофесійну), що поділяються на відповідні сектори, а також визначити принципи, за якими формується цей тип дискурсу.

Ключові слова: професійний дискурс, архітектоніка, панорамна макроструктура, зона професійного дискурсу (власне професійна, перехідна, псевдопрофесійна), сектор зони професійного дискурсу.


В статье рассматривается специфика архитектоники профессионального дискурса, которая до сих пор не стала предметом глубокого научного изучения. Презентуется панорамный срез макроструктуры профессионального дискурса, что даёт возможность выделить в нём три зоны (собственно профессиональную, переходную, псевдопрофессиональную), в которых выделяются соответствующие сектора, а также определить принципы, на основе которых формируется этот тип дискурса.

Ключевые слова: профессиональный дискурс, архитектоника, панорамная макроструктура, зона профессионального дискурса (собственно профессиональная, переходная, псевдопрофессиональная), сектор зоны профессионального дискурса.


The specific character of professional discourse architectonics, which hasn’t become an object for scientific in-depth study yet, is examined. Panoramic macrostructure profile of the professional discourse is demonstrated, which gives the possibility to separate out three zones in it (the professional proper, transitional, pseudoprofessional), where the following sectors are singled out. The principles on basis of which this type of discourse is formed are defined.

Key words: professional discourse, architectonics, panoramic macrostructure, professional discourse zone (the professional proper, transitional, pceudoprofessional), professional discourse zone sector).


REFERENCES

  1. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. – Изд. 2-е, стереот. / Владимир Григорьевич Борботько. – М.: URSS: КомКнига, 2007. – 286 с.
  2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 752 с.
  3. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.