Психофізичні та акустичні засади принципу суміжності у фонетиці.  Закон Бугера–Вебера–Фехнера

Безпаленко Анатолій Мілентійович, канд. філол. наук, доц.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2010.– Vol. 4 : 448-453Pdf


Розглянуто психофізичні засади варіативності у фонетиці. Оцінено експлікативні можливості закону Бугера-Вебера-Фехнера як спроби визначити межу між “фізіо” і “психо” у фонетиці.

Ключові слова: психофізика, поріг розрізнення, фонетика, сенсорне маскування, закон БугераВебера-Фехнера, суміжність.


Рассматривается психофизическая природа вариативности в фонетике. Оцениваются експликативные возможности закона Бугера–Вебера–Фехнера как попыткa определить грань между “физио” и “психо” в фонетике.

Ключевые слова: психофизика, порог различения, фонетика, сенсорное маскирование, закон Бугера–Вебера–Фехнера, смежность.


Psychophysical nature of phonetic variety is examined. The explanatory potential of Buger–Weber–

Fechner law as the attempt to determine the limits between “physio” and “psycho” in phonetics is apprised. 

Key words: psychophysics, distinguishing threshold, phonetics, sensory masking, Buger–Weber–Fechner law, contiguity.


REFERENCES

  1. Александров Ю.И. Предисловие / Ю. И. Александров // Психофизиология: [Учебник для вузов] / Под ред. Ю.И. Александрова. – Спб.: Питер, 2006. – С . 7 – 10.
  2. Безпаленко А.М. Етюд про суміжність, або помітити зародження зміни / Анатолій Безпаленко // Українське мовознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004, вип. 32–33. – С. 62–66.  
  3. Безпаленко А.М., Безпаленко А.А. Нейропохибка і вокалічна алоемія слов’янського кореня / Анатолій Безпаленко, Артем Безпаленко // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001, частина перша. – С. 107 – 111.
  4. Безпаленко А.М. Явище суміжності як психофізіологічний фактор мовних змін / Анатолій Безпаленко // Українське мовознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007, вип. 37. – С. 75 – 81.
  5. Бодуэн де Куртенэ И.А. О связи фонетических представлений с представлениями морфологическими, синтаксическими и семасиологическими / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные труды по общему языкознанию. – М.: АН СССР, 1963, Т. 2, С. 163 – 174.
  6. КПС – Короткий психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1976. – 191с.
  7. Тищенко К.М. Основи мовознавства: [Системний підручник] / Костянтин Тищенко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 308 с.
  8. Худяков А.И., Зароченцев К.Д. Психофизика / А.И.Худяков, К.Д. Зароченцев // Психология: [Учебник] / Под ред. докт. психол. наук А.А. Крылова. – М.: “Проспект”, 1999. – С. 72–93.
  9. Шевелев И.А. Передача и пераработка сенсорних сигналов / И.А. Шевелев // Психофизиология: [Учебник для вузов; Под ред. Ю.И. Александрова]. – СПб.: Питер, 2006. – С. 42 – 51.
  10. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?: З пробл. східнослов. глотогонії: Дві статті про постання укр. мови / Юрій Шевельов – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1994. – 33 с.