Інтермовний трансфер інформації:  дискурсний потенціал

Антонюк Наталія Миколаївна, канд. пед. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Титаренко Олена Юріївна, канд. філол. наук, доц.

Національний педагогічний університет iмені М.П. Драгоманова

2010.– Vol. 4 : 499-502Pdf


У статті розглядається дискурсійний потенціал інтермовного трансферу інформації та проблема інтердискурсу. 

Ключові слова: дискурс іноземномовної комунікації, інтердискурс, інтермовний трансфер інформації.


В статье рассматривается дискурсивный потенциал межязыкового трансфера информации и проблема интердискурса.

Ключевые слова: дискурс, интердискурс, межязыковой трансфер информации.

Discourse potential of interlanguage information transfer and a problem of interdiscourse are observed in the article.

Key-words: discourse, interdiscourse, interlanguage transfer of information.


REFERENCES

  1. Антонюк Н.М. Міжнародні технології навчання правничої термінології у змісті іноземномовного перекладу / Н.М. Антонюк // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2009. – число 1 (14). – С. 222–228.
  2. Антонюк Н.М., Титаренко О.Ю., Горохова І.В. Вивчення іноземних мов в контексті гуманістичної освіти / Н.МАнтонюк., О.Ю. Титаренко, І.В. Горохова // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2009. – число 1 (14). – С. 228–234.
  3. Белова А.Д. Лингвистические аспекти аргументации / А. Д. Белова. – К., 1997.
  4. Гумовська І.М. Юридична термінологія в англомовних текстах з економіки: Дис. … канд. філол. наук / І.М. Гумовська. – Львів, 2002.
  5. Кремень В. Болонський процес: зближення, а не уніфікація / В. Кремень // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – № 3 (41). – К., 2004. – С. 6–13.
  6. Кусько Е.Я. Проблемы языка современной художественной литературы. Несобственно-прямая речь в литературе ГДР / Е.Я. Кусько. – Львов, 1980.
  7. Кусько К.Я. Інтердискурс в концептах науково-освітньої глобалізації / К.Я. Кусько // Інформаційний вісник АН ВШ України, 45. – № 3. – Львів, 2005. – С. 22–30.
  8. Карабан В.І. Переклад науково-технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2005.
  9. Кияк Т.Р. та ін. Теорія і практика перекладу / Т.Р. Кияк . – Вінниця: Нова книга, 2006.
  10. Текст в парадигматичній системі наукових лінгвістичних концепцій кінця XX – початку XXI століття: актуальні та віртуальні стратегії розвитку // Дискурс іноземномовної комунікаці. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 162–188.