Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту ЛЮБОВ  в українській лінгвокультурі

Сав’як Наталія Вікторівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 534-537Pdf


Дана стаття присвячена аналізу релігійно-філософських засад формування українського лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ та дослідженню певних ознак його семантико-когнітивної структури.

Ключові слова: релігія, філософія, концепт, лінгвокультура, етнос.


Данная статья посвящена анализу религиозно-философских основ формирования украинского лингвокультурного концепта ЛЮБОВЬ и ииследованию некоторых аспектов его семантикокогнитивной структуры. 

Ключевые слова: религия, философия, концепт, лингвокультура, этнос.


The article deals with analysis of religious and philosophical background to formation of Ukrainian linguacultural concept LOVE and research of certain aspects in its cognitive and semantic structures. Key words:religion, philosophy, concept, linguaculture, nation.


REFERENCES

  1. Боровський Я. Є. Світогляд давніх киян / Ярослав Євгенович Боровський. – К.: Наукова думка, 1992. – 176 с.
  2. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / Ірина Олександрівна Голубовська. – К.: Логос, 2004. – 282 с.;
  3. Збигнев Л.-С. Секс в культурах мира / Лев-Старович Збигнев. – М.: Мысль, 1991. – 256 с.;
  4. Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство. – 1996– № 6. – С. 39-45.
  5. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 331 с.
  6. Снитко Т.Н. Предельные понятия в Западной и Восточной лингвокультурах / Татьяна Николаевна Снитко. – Пятигорск : ПГЛУ, 1999. – 156 с.