Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні  у близькоспоріднених мовах

Запорожець Лариса Михайлівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 66-70Pdf


У статті аналізуються випадки симетрії та асиметрії лексичної відповідності при перемиканні кодових регістрів близькоспоріднених мов в умовах білінгвізму. Розглядаються явища гетеролексії, паралексії і омолексії, що “провокують” інтерференцію при кодовому переході з мови на мову.

Ключові слова: лексична відповідність, міжмовна асиметрія мовного знака, гетеролексія, паралексія, омолексія, інтерференція.


В статье анализируются случаи симметрии и асимметрии лексического соответствия при переключении кодовых регистров близкородственных языков в условиях билингвизма. Рассматриваются явления гетеролексии, паралексии и омолексии, которые “провоцируют” интерференцию при кодовом переходе с языка на язык.

Ключевые слова: лексическое соответствие, межъязыковая асимметрия языкового знака, гетеролексия, паралексия, омолексия, интерференция.


The article deals with symmetry and asymmetry of the lexical accordance in time of code transition under condition of bilingualism. It is consider of geterolexicon, paralexicon and homolexicon, which are “provoke” interference.

Key words: lexical accordance, interference, geterolexicon, paralexicon, homolexicon.


REFERENCES

  1. Антисуржик / ред. Ол. Сербенська – Львів: Світ, 1994. – 149 с.
  2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с.
  3. Вовк П.С. Міжмовна асиметрія мовного знака / П.С.Вовк // Studia Linguistica: [Збірник наукових праць. – Випуск 1.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 20-24.
  4. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Джон Лайонз. – М.: Прогресс, 1978. – 542 с.
  5. Тараненко О.О. Суплетивізм // “Українська мова” Енциклопедія. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2000. – С. 615-616.
  6. Чейф У. Л. Значение и структура языка / Уоллес Л. Чейф. – М.: Прогресс, 1975. – 431 с.