Феноменологічний дискурс і феноменологія перекладу:  проблеми методології і практики

Малиновська Ірина Віталіївна, канд. філол. наук, проф.

Київський інститут перекладачів

2010.– Vol. 4 : 81-88Pdf


У статті здійснена спроба виокремлення засад категоризації феноменологічного дискурсу, опису його лінгво-когнітивних характеристик та аналізується специфіка його перекладу як раціонально контрольованої процедури. Феноменологічний переклад розглядається як трансмодальний перехід одної семіотичної системи в іншу при збереженні семантики тексту. 

Ключові слова: феноменологічний дискурс, феноменологія перекладу, термінологічний переклад, адекватний переклад, трансмодальний перехід.


В статье осуществлена попытка сформулировать принципы категоризации феноменологического дискурса, описания его лингво-когнитивных характеристик и анализируется специфика его перевода как рационально контролируемой процедуры. Феноменологический перевод рассматривается как трансмодальний переход одной семиотической системы в другую при сохранении семантики. 

Ключевые слова: феноменологический дискурс, феноменология перевода, терминологический перевод, адекватный перевод, трансмодальний переход.


The paper attempts to formulate the principles of categorization of the phenomenological discourse and describe its lingual and cognitive peculiarities. Analyzed have been the specificy of phenomenological translation as a rationally supervised procedure. Phenomenological translation has been postulated to be a transmodal transition of one semiotic system into another with the former’s semantic structure remaining untouched. 

Key words: phenomenological discourse, phenomenology of translation, terminological translation, adequate translation, transmodal transition. 


REFERENCES

  1. Автономова Н.С. О философском переводе / Наталья Сергеевна Автономова // Вопросы философии. – 2006. – №2. – С. 89-101.
  2. Акуленко В.В. Світова лінгвістика ХХ – ХХІ століть:міжнародне взаємопорозуміння та його обмеженість / Валерій Вікторович Акуленко // Лінгвістика ХХІ століття:нові дослідження і перспективи. – 2006.- №1. – С. 3-10.
  3. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка / В.З.Демьянков // Вопросы филологии. – 2007. – С. 86-95. – Эл.версия статьи: http://www.infolex.ru.
  4. Кизима В.В. Начала метафізики тотальности / Владимир Викторович Кизима // Постнеоклассика: философия, наука, культура. – С-П.: 2009. – С. 71-137.
  5. Малиновская И.В. Тоталлогия язика / Ирина Витальевна Малиновская // Totallogy: постнеклассичні дослідження. – К.: ЦГУ, 1995. – С. 153-168.
  6. МІФС / Могилянський історико-філософський семінар: “Історико-філософське знання в Україні: стан і перспективи”. – 2003 р. – http://www.philosophy.ua/ua/lib/regular/ukma/?doc:int=185.
  7. Молчанов В.И. Перевод, предисловие и примечания к статьи Э. Гуссерля “Феноменология” / В.И. Молчанов // Логос. – 1991 – №1, С. 12-21.
  8. Шинкарук В.І. Методологічні засади філософських вчень про людину / Володимир Іларіонович Шинкарук. // Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. – К., 2000. – С. 8-48.
  9. Ямпольская А. / Свобода (от) вопроса. Жак Деррида. Письмо и различие. Перевод Д. Ю. Кралечкина / А.Ямпольская.– www.ruthenia.ru/logos/number/2001_5_6/16.htm – 18 Кб.
  10. Янушевич І.А. Філософсько-методологічні передумови перекладознавства: дис… канд. філос. наук: 09.00.02 / Ірина Анатоліївна Янушевич. – Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2007. – 185 с.