Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ  у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь

Кіреєнко Катерина Володимирівна

канд. філол. наук, ст. викл.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 423-428Pdf

Розглянуто французькі любовні замовляння під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ. Увагу зосереджено на аналізі аксіологічних ознак концепту КОХАННЯ у французькій фольклорно-магічній картині світу, встановлено їх кількість та відсоткову вагомість у структурі дослідженого концепту. Виокремлено такі особливості фольклорно-магічної картини світу, як формальність фольклорної лексики, широка парадигматичність і узагальненість семантики фольклорного слова, семіотичність слова у фольклорі, персоніфікація, суміжність, аналогія.

Ключові слова: загальне мовознавство, когнітивна лінгвістика, концептуальний аналіз, концепт, картина світу, фольклор, магія, замовляння.

Киреенко Е. В., канд. филол. наук, ст. препод.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аксиологические признаки концепта ЛЮБОВЬ в фольклорно-магической картине мира французских любовных заговоров

Рассмотрены французские любовные заговоры с точки зрения когнитивной лингвистики с целью исследования репрезентации в них концепта ЛЮБОВЬ. Внимание акцентируется на анализе аксиологических признаков концепта ЛЮБОВЬ во французской фольклорно-магической картине мира, их количестве и процентной весомости в структуре исследуемого концепта. Выделены такие особенности фольклорно-магической картины мира, как формальность фольклорной лексики, широкая парадигматичность и обобщенность семантики фольклорного слова, семиотичность слова в фольклоре, персонификация, смежность, аналогия.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептуальный анализ, концепт, картина мира, фольклор, магия, заговоры.

Kireienko K. V., Ph. D., Lecturer

Luhansk Taras Shevchenko National University

Axiological Features of Concept LOVE in the Folklore-Magic World Model of French Love Spells

The present article addresses French love spells from the point of view of cognitive linguistics with the purpose of analysis of representation of the concept LOVE in them. The analysis of axiological features of the concept LOVE in French folklore-magic world image is emphasized, as well as the quantity of such features and their percentage ponderability in the structure of the analyzed concept. Such features of the folklore-magic world image as formality of folklore vocabulary, broad paradigmatic nature and generalization of semantics of folklore word, semiotic nature of the folklore word, personification, contiguity, analogy are singled out.

Key words: cognitive linguistics, conceptual analysis, concept, world image, folklore, magic, spells.

 

Література:

  1. Кіреєнко, К. В. Когнітивні та прагматичні характеристики жанру любовних замовлянь у різносистемних мовах : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / К. В. Кіреєнко. – Донецьк, 2013. – 20 с.
  2. Delmas, M.-Ch. Petits et Grands Secrets de Magie Amoureuse / Marie-Charlotte Delmas. – Paris : Éditions Fetjaine, 2009. – 144 p.
  3. Guérin, P. La Magie Amoureuse / Patrick Guérin. – Paris : Éditions Grancher, 2002. – 197 p.
  4. Pavesi, L. Rituels de Magie Blanche / L. Pavesi. – Paris : Éditions de Vecchi S. A., 2007. – 144 p.
  5. Phild, D. Magie d’Amour / David Phild. – Paris : Éditions Trajectoire, 2003. – 160 p.
  6. Saint-Martin, Ph. Les Clefs de la Magie Pratique / Philippe Saint-Martin. – Paris : Éditions Bussière, 2001. – 173 p.
  7. Travoff, A. Guide Pratique de la Magie d’Amour / Alexandre Travoff. – Paris : Éditions Cristal, 2005. – 158 p.

Стаття надійшла до редакції 09.02.14