Психолінгвістичний аналіз мовленнєвих дій студентів, які вивчають російську мову

←2017. – Vol.11

Аль-Шабуль Ібрагім

к. пед. н., викладач

Ярмукський університет, Йорданія


FULL TEXT PDF (RUSSIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню розвитку мовленнєвих дій у студентів, які вивчають російську мову, в психолінгвістичному аспекті. В роботі проаналізовані тексти, які породжують студенти-іноземці на початковому, середньому та просунутому рівнях навчання, а також носії російської мови. В основу дослідження покладено метод психолінгвістичного аналізу мовленнєвих дій, який передбачає вивчення власне лінгвістичних та психолінгвістичних компонентів тексту. Аналіз текстів студентів, які вивчають російську мову на різних етапах, а також носіїв російської мови, демонструє значні відмінності як на власне лінгвістичному, так і на психолінгвістичному рівнях. Тексти носіїв мови характеризуються меншою егоцентричністю, більшою логікою і підпорядкованістю певній тематиці, вираженій в заголовку. За допомогою застосування даного методу психолінгвістичного аналізу мовної діяльності студентів, які вивчають російську мову, були виявлені індивідуально-типові особливості їхньої мовленнєвої активності на всіх рівнях організації тексту і зіставлені з результатами аналізу мовленнєвої діяльності носіїв мови. Системний аналіз проявів індивідуальності учнів в мовній діяльності дозволяє зафіксувати ті елементи комунікативної компетенції іноземних учнів, які відрізняють їх від умовно ідеального рівня володіння мовою носіями мови, яка вивчається.

Ключові слова: психолінгвістичний аналіз, лінгвістичний аналіз, мовленнєві дії, текст.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Апухтин, В.Б. Психолингвистический метод анализа смысловой структуры текста: Автореф… дис. к. филол. н. – М., 1977. – 29 с.
 2. Артемов, В.А. Содержательность, понятность и выразительность речи // Курс лекций по психологии. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958. – С. 256–264.
 3. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 1982. – 190с.
 4. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 5. Белянин, В.П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в литературе). –М.: Тривола, 2000. – 248 с.
 6. Валгина, Н.С. Теория текста: учеб. пособие. – М.: Логос, 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
 7. Денисенко, В.Н., Чеботарева, Е.Ю. Современные психолингвистические методы анализа речевой коммуникации: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с.
 8. Дридзе, Т.М. Социально-психологические аспекты порождения и интерпретации текстов в деятельности речевого общения // Аспекты изучения текста. Сбор. науч. трудов. – М., 1981. – С. 129– 136.
 9. Зимняя, И.А. Предметный анализ текста как продукта говорения // Смысловое восприятие речевого общения. – М.: Наука, 1976. – С. 57-64.
 10. Клычникова, З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1983. – 223с.
 11. Крупнов, А.И. Психологическая структура действий человека. – М.: Изд-во УДН, 1990. – 56с.
 12. Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – К.: КГУ, 1979. – 125с.
 13. Смирнова, М.М. Психологическая характеристика выраженности            экстернальностиь/ интернальности личности в тексте: Автореф. дис…канд. психол. наук. – М., 1989. – 24с.