Алгоритм перекладу нанонаукових термінів

Радзієвська Світлана Олександрівна. канд. філол. наук, доц.

Національний транспортний університет

2012.– Vol. 6/1 202-206Pdf


У статті запропоновано визначення нанонаукового терміна, описано й обґрунтовано алгоритм перекладу термінів українською мовою з англійської. У ході дослідження доведено, що доцільним є визначення галузі нанонауки, до якої належить термін, здійснення категоризації, висвітлення структурно-семантичних особливостей з подальшою класифікацією за будовою, встановлення шляху утворення термінів тощо.

Ключові слова: нанонауковий термін, переклад термінів, алгоритм перекладу.


В статье автор предлагает определение нанонаучного термина, описывает и обосновывает алгоритм перевода нанонаучных терминов с украинского языка на английский. В ходе исследования сделан вывод о том, что целесообразным является определение отрасли нанонауки, к которой относится термин, осуществление категоризации, рассмотрение структурно-семантических особенностей терминов, способов их происхождения.

Ключевые слова: нанонаучный термин, перевод терминов, алгоритм перевода.  


The author suggests the definition of the nanoscience term. The determination of the field nanoscience term belongs to, the categorization of terms, their structural and semantic peculiarities, as well as their origin are to be considered. The translation algorithm of nanoscience terms from English into Ukrainian has been described.

Key words: nanoscience term, translation of terms, translation algorithm.


Література:

  1. Вакуленко М. О. Термін і термінологія: сучасні уявлення та концепції / М. О. Вакуленко // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium: cб. науч. тр. по лексикографии / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Харків : Видавництво “Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. – Вып. 12. – С. 140–145.
  2. Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : Вид. дім “КМ Асаdemia”, 2000. – 218 с.
  3. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В’ячеслав Іванович Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576с.
  4. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу : навчальний посібник / А. Я. Коваленко. – К.: ІНКОС, 2001. – 290 с.
  5. Рэлеевское рассеяние // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org/wiki/Рэлеевское рассеяние.
  6. Чекман І. С. Нанофармакологія / Іван Сергійович Чекман. – К. : Задруга, 2011. – 424 с.
  7. Nill K. R. Glossary of biotechnology and nanobiotechnology terms / K. R. Nill. – 4th – Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis Group, 2006. – 402 p.