АЛГОРИТМ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (на матеріалі української, перської та англійської мов)

Наталія Тарасівна Акульшина

канд. філол. наук,
Національна академія Служби безпеки України


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.21.9-19


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена алгоритму та методиці аналізу військової термінології як фактора формування військової терміносистеми та військового дискурсу.
Антропоцентричність сучасної лінгвістики, що передбачає комплексне вивчення процесів термінотворення у взаємозв’язку з людиною, її діяльністю у військовій сфері та мисленням; сучасні воєнні конфлікти, поява нових видів загальносвітових небезпек і загроз, удосконалення способів ведення війни, новітні виклики світовій безпеці, які актуалізують процеси комунікації та обмін інформацією між силовими відомствами країн світу, унаслідок чого формується й удосконалюється корпус міжнародної військової термінології, дослідження когнітивно-прагматичних особливостей та основних характеристик поняття термінології як фактора формування військових терміносистем та військових дискурсів на прикладі різноструктурних мов (українська, перська та англійська) в парадигмі термін – терміносистема – дискурс, зумовлюють актуальність цієї статті.
Метою нашого дослідження було розробити алгоритм аналізу та окреслити методику дослідження сучасної військової термінології, терміносистеми та дискурсу. Завданнями поточного дослідження було окреслити основні методи та підходи до проблеми, спробувати класифікувати військову термінологію за прагматичним принципом.
Терміни розглядаються як методи структурування хаосу в період нових соціальних змін. Нові терміни військового / воєнного дискурсу служать новим потребам суспільства, стають інструментами соціальної взаємодії, розширюють сферу концептів військової спрямованості,тощо. Як професійна мова, військова термінологія задає нову матрицю сприйняття, за допомогою якої можна інтерпретувати нові глобальні зміни.

Ключові слова: військовий термін, військова термінологія, військова терміносистема, військовий дискурс.


ЛІТЕРАТУРА

1. Акульшина, Н. Терміни-коди як фактор формування національного / глобального воєнного дискурсу (на прикладі перської, української та англійської мов), т. 1: (А-І) (Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016): 6–11.
2. Акульшина, Н. «Поняття «військового» та «воєнного» дискурсів – об’єктивна тотожність та / чи перманентна протилежність.» Studia Linguistica 5 (2011): 458–462.
3. Акульшина, Н. «Міжнародні фактори сучасності, що сприяють розширенню військового когнітивного простору та оновленню військового термінологічного корпусу (на прикладі перської, української та англійської мов).» Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики 11–12 (2016): 13–17.
4. Біла книга (2021), https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WhiteBook_ 2021_Draft _Final_03.pdf
5. Закон України «Про боротьбу з тероризмом», http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/638-15
6. Закон України «Про основи національної безпеки України.» Відомості Верховної Ради України 39, ст. 351 (2003), http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/964-15
7. Закон України «Про оборону України.» Відомості Верховної Ради України 9, ст. 106 (1992), http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
8. Кодові позначки НАТО, http://uk.unionpedia.org
9. Михайленко, Т. Формирование и функционирование национальной военной терминосистемы (Москва, 1994), 305.

10. Мурашко, Л. «Українська військова лексика в її історичному розвитку (військові звання та посади).» (Дис. канд. філол. наук, Киїі, 1997), 184.
11. Саплін, Ю. «Соціальні аспекти лексичної семантики.» Автореф. дис. доктора філол. наук (Київ, 2011).
12. Туровська, Л. Військові звання та посади в Україні: історико-генетичний аспект вивчення української військової термінології : монографія (Київ: Наукова думка, 2005), 150, http://www.odigest.org/index. php?page=monogr 13. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
14. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
15. Хартія європейської безпеки, https://www.osce.org/files/f/documents/4/2/17502.pdf
16. Халіновська, Л. «Українська авіаційна термінологія: формування, структура і розвиток.» (Дис. канд. філол. наук, Київ, 2014), 393.
17. Яремко, Я. «Формування української військової термінології.» Автореф. дис. канд. філол. наук (Львів, 1997).
18. Яценко, Н. Назви військової форми одягу в українській мові (Київ, 2007), 218, http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/Documents/yatsenko.pdf.
19. Gilliland C. Herbert. U.S. Naval Slang: Shitcan» American Speech (USA, 1980): 153–154.
20. Ammer Ch. Fighting Words: Military Terms That Apply to Sports (USA, 2011), http://www.historynet.com/ fighting-words-military-terms-that-apply-to-sports.htm
21. Constitution of Islamic Republic of Iran, https://ecnl.org/sites/default/files/files/2021/ IranConstitution.pdf
22. Cremers, A., & Chemla, E.A. Psycholinguistic Study of the Exhaustive Readings of Embedded Questions. Journal of Semantics 33(1) (2016): 49–85.
23. Treaty on conventional Armed Forces in Europe, http://www.osce.org/library/14087