АНГЛІЙСЬКА МОВА В НІГЕРІЇ: ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ

←2018. – Vol. 12

Битко Наталія Сергіївна

канд. філол. наук

Криворізький факультет Запорізького національного університету


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.19-37


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


Одним із перспективних напрямкiв досліджень у парадигмі глобальної англійської сьогодні є вивчення не-рідних варіантів, при цьому нігерійська англійська є найбільш репрезентативним варіантом в африканському контексті. Логічно було б припустити, що нігерійська англійська вивчена досить повно, її місце в системі глобальної англійської визначено, її роль в еволюційних процесах виявлена. Однак аналіз літератури, в даному випадку з питань вивчення нігерійської англійської, показує відсутність цілісної програми досліджень, і, як результат, їхню фрагментарність. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб на основі вивчення історії функціонування різних форм англійської мови на території Нігерії і аналізу літератури з особливостей нігерійської англійської виявити наявні лакуни і намітити перспективні напрямки подальших досліджень. Аналіз літератури, що описує особливості нігерійської англійської, дозволяє виділити пре-лінгвістичний, політичний і власне лінгвістичний періоди в її функціонуванні на території Нігерії, які корелюють з періодами її вивчення. У пре-лінгвістичний період (кінець XVIII – кінець XIX ст.) поширення англійської мови в Нігерії і здебiльшого англоосновних піджинів згадується в окремих роботах по Західній Африці й у приватному листуванні. Під час політичного періоду (кінець XIX – середина ХХ ст.) англійська впроваджується в систему освіти, набуває поширення в країні; з’являється місцева література англійською мовою; виникають дебати про характерні риси і статус нігерійської англійської. Упродовж лінгвістичного періоду вивчаються структурні і системні параметри нігерійської англійської. Вона також стає частиною програм з компаративних досліджень світової англійської (The International Corpus of English). Це дослідження демонструє необхідність комплексного вивчення й опису самого варіанту, а також його лексикографічної складової. Ключові слова: парадигма глобальної англійської мови, не-рідні варіанти англійської мови, піджини, нігерійська англійська, історична лінгвістика, лексикографія. 


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева, Э. П. «Особенности английского языка в Африке.» Автореф. дис. канд. филол. наук, Москва, 1980.
 2. Бахнян, К. В. «Языковая политика и языковое планирование в Африке.» Языковая политика и языковое планирование в развивающихся странах (1982): 25-46.
 3. Битко, Н. C. «Історія вивчення індійського варіанта англійської мови: прелінгвістичний, політичний і лінгвістичний аспекти.» Науковий часопис НПУ iм. М. П. Драгоманова 9 (16) (2017): 20-31.
 4. Бугулов, И. Н. «Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбабве.» Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев, 1987.
 5. Бытко, Н. С. «Зарождение англоязычной лексикографии в Индии.» Записки з романо-германської філології 1 (32) (2014): 15-24.
 6. Кнуров, Ю. А. «Английский язык в политике и идеологии развивающихся стран Африки (английский язык в Эфиопии)» Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев, 1989.
 7. Крицберг, Р. Я. Дивергенция и конвергенция региональных вариантов современного английского языка (Киев: Киевский государственный лингвистический университет, 2000), 282.
 8. Круглов, О. В. «Мовна ситуація та мовна політика в анломовних країнах Західної Африки.» Актуальні проблеми соціолінгвістики (1992): 63-71.
 9. Кудряшова, Ю. А. Образовательная политика британских миссионеров в Западной Африке во второй половине XIX – начале ХХ в. 9 (73) (2012): 56-59.
 10. Михно, В. Г. «Функционирование полиэтнического языка: проблемы лексико-семантической гетерогенности (на материале индийского варианта английского языка).» Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев, 1989.
 11. Моісеєнко, О. Ю. Англійська мова в коммунікативному просторі Східної Африки (Луганськ: Вид-во “ЛНУ ім. Т.Шевченка”, 2013), 512.
 12. Никольский, Л. Б. «О некоторых проблемах языкового развития в странах зарубежного востока.» Социолингвистические проблемы развивающихся стран (1975): 99-110.
 13. Прошина, З. Г. «Английский язык и культура народов Восточной Азии.» Монография (Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001), 478.
 14. Семенец, О. Е. «Дивергентные процессы в английском языке Бирмы.» (Дис. к. филол. наук, Киев, 1976), 216.
 15. Семенец, О. Е. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки (Київ : Вища школа, 1984), 191.
 16. Семенец, О. Е. «Английский язык в развивающихся странах: проблемы социо-культурного варьирования.» (Дис. д-ра филол. наук, Киев, 1985), 454.
 17. Скибина, В. И. Национально негомогенный язык и лексикографическая практика (Запорожье: РИП “Видавець”, 1996), 176.
 18. A Handbook of Varieties of English. A Multimedia Reference Tool. Volume 1: Phonology. Volume 2: Morphology and Syntax, ed. by B. Kortmann, E. W. Schneider, K. Burridge, R. Mesthrie, C. Uptown (NY, Berlin: Mouton de Gruyter, 2004).
 19. Achebe, Ch. Morning Yet on Creation Day (London: Heinemann, 1975), 108.
 20. Adekunle, M. A. The Standard Nigerian English in Sociolinguistic Perspective 6 (1) (1974): 24-37.
 21. Adetuyi, Ch. A., Adeniran, A. A. «Aspects of Semantics of Standard British English and Nigerian English: A Contrastive Study.» SCIEDU Press, English Linguistics Research 6 (3) (2017): 5-14.
 22. Ajani, T. T. «Is there indeed a ‘Nigerian English’.» Journal of Humanities & Social Sciences 1 (1) (2007), доступ http://www.scientificjournals.org/journals2007/articles/1084.htm
 23. Ajewole-Orimogunje, Ch-O. «Lexico-Grammatical Features of Nigerian English.» International Journal of English Language Education 1 (1) (2013): 261-271, доступ http://www.macrothink.org/ journal/index.php/ijele/article/viewFile/3316/2789
 24. Akere, F. «Socio-cultural constraints and the emergence of Standard Nigerian English.» New Englishes, ed. by J. B. Pride (Rowley, Penn.: Newbury House, 1982): 85-99.
 25. Akindele, F., Adegbite, W. The sociology and politics of English in Nigerian: An introduction (Ile-Ife: Obafemi Awolowo University Press, 1999), 177.
 26. Alabi, V. A. «Semantics of Occupational Lexis in Nigerian English.» World Englishes 19 (1) (2000): 107-112.
 27. Alo, M. A. «Context and language variation: The EL2 example.» Language and discourse in society, ed. by L. Oyeleye (Ibadan: Hope publication, 2004): 73–82.
 28. Alo, M. A. «Creativity and lexical/discourse innovations in Yoruba–English translation.» Ibadan Journal of English studies 3 (2006): 17-36.
 29. Aniche, G. C. «Standard Nigerian English and the Educated User.» Language for the Third World Universities (New Delhi: Bahri Pub., 1984): 71-82.
 30. Asomugha, C. N. C. Nigerian Slangs: Dictionary of Slangs and Unconventional English Used in Nigeria (Onitsha: Abic Publishers, 1981), 82.
 31. Bamgbose, A. «Standard Nigerian English: Issues of Identification.» The Other Tongue: English Across Cultures (Urbana: University of Illinois Press, 1992): 148-161.
 32. Banjo, A. «Towards a Definition of Standard Nigerian Spoken English.» Acted du Congress de Societe Linguistique de l’Afrique Occidentale, University of Abidjan (1971): 165-175.
 33. Behrendt, S. D., Latham, A. J. H., Northrup D. The Diary of Antera Duke, an Eighteenth-Century African Slave Trader (New York: OUP, 2010), 300.
 34. Bello, G. «Gender difference in school science: Implication for science teacher education.» Journal of Curriculum and Instruction 6 (1&2) (2002): 55-63.
 35. Blench, R. A Dictionary of Nigerian English. Draft circulated for comment (Cambridge, 2005), 29, доступ http://www.rogerblench.info/Language/English/Nigerian%20English%20Dictionary.pdf
 36. Bolton, K. Chinese Englishes: A Sociolinguistic History (Cambridge: CUP, 2003), 342.
 37. Bolton, K. «World Englishes, Globalization, and Language Worlds.» Of butterflies and birds, of dialects and genres. Essays in honour of Philip Shaw (Stockholm: US-AB, 2013): 227-251.
 38. Brosnahan, L. F. «English in southern Nigeria.» English Studies 39 (1958): 97-110.
 39. Brosnahan, L. F. «Some Historical Causes of Language Imposition.» Language in Africa (Cambridge: CUP, 1963): 7-24.
 40. Equiano, O. The Very Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African: Written by Himself [Електронний ресурс] / O. Equiano. – London: Middlesex Hospital, 1789. – 279 p. Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/15399/15399-h/15399-h.htm
 41. Galloway, N., Rose, H. Introducing Global Englishes (Abington: Routledge, 2015), 296.
 42. Gunesekara, M. The Post-colonial Identity of Sri Lankan English (Colombo: University of Kalaniya Press, 2005), 300.
 43. Ifesieh, E. C. «Re-evaluating the Question of Standardization of Nigerian English.» Sino-US English Teaching 13 (2) (2016): 123-131, доступ http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/ Contribute/ 56cec1554b051.pdf
 44. Igboanusi, H. Languages in Competition: The Struggle for Supremacy among Nigeria’s Major Languages, English and Pidgin (Frankfurt: Lang, 2005), 182.
 45. Igboanusi, H. A dictionary of Nigerian English usage (Ibadan: Enicrownfit, 2002), 320.
 46. Jenkins, J. Global Englishes: A Resource Book for Students (London: Routledge, 2003), 296.
 47. Jowitt, D. Nigerian English Usage: An Introduction (Lagos: Longman, 1991), 277.
 48. Kaan, A. T., Amase, E. L. «Nigerian English: Identifying Semantic Features As Variety Markers.» IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 16 (5) (2013), доступ https://www.academia. edu/5321810/Nigerian_English_Identifying_Semantic_Features_As_Variety_Markers
 49. Kachru, B. B. The Indianization of English: the English language in India (Delhi: Oxford University Press, 1983), 280.
 50. Kingsley, M. H. Travels in West Africa (Congo Français, Corisco and Cameroons), доступ http://www.gutenberg.org/files/5891/5891-h/5891-h.htm
 51. Kingsley, M. H. West African Studies (London: Macmillan and Co., 1899), 639, доступ http://www.gutenberg.org/files/38870/38870-h/38870-h.htm
 52. Kujore, O. English Usage: Some Notable Nigerian Variations (Ibadan: Evans, 1985), 118.
 53. Language in Kenya, ed. by W. H. Whiteley (Nairobi: OUP, 1974), 589.
 54. Language in South Africa, ed. by R. Mesthrie (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 485.
 55. Legacies of Colonial English. Studies in Transported Dialects, ed. by R. Hickey (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 717.
 56. Leimgruber, J. Singapore English. Structure, Variation and Usage (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 150.
 57. Leitner, G. English Today: Introducing the Varieties of English around the World (Stuttgart: Reclam GmbH Velagm, 2012), 280.
 58. Lexicography in Africa: progress reports from the Dictionary Research Centre workshop at Exeter, 24-25 March 1989, ed. by R. R. K. Hartmann (Exeter: University of Exeter Press, 1990), 102.
 59. McArthur, T. The Oxford Guide to World English (Oxford: Oxford University Press, 2003), 501.
 60. Ogu, J. N. A Historical Survey of English and the Nigerian Situation (Lagos: Kraft Books Limited, 1992), 101.
 61. Ogunsiji, A. «Utilitarian dimension of language in Nigeria.» Language attitude and language conflict in West African, ed. by H. Igboanusi (Ibadan: Enicrownfit Publishers, 2001): 152-164.
 62. Oluikpe, B. O. A., Anasadu, B. Dictionary of Nigerian English Slang (Nigeria: Rex Charles and Patrick Limited, 2006), 348.
 63. Otenaike, T. A., Osikomaiya, O. M., Omotayo, A. O. «The Emergent lexis of Nigerian English.» Journal of the Nigeria English Studies Association (JNESA) 15 (1) (2012): 111-119.
 64. Owolabi, D., Dada, S. A. «Language Policy in Nigeria and Nigerian Language Policy: Implications for Effective Communication on Non-Monolingual Nations.» Sino-US English Teaching 9 (11) (2012): 1676-1685.
 65. Platt, J., Weber, H., Ho, M. L. Singapore and Malaysia. Varieties of English Around the World (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1983), 138.
 66. Salami, A. «Defining a Standard Nigerian English.» Journal of Nigeria English Studies 2 (2) (1968): 99-106.
 67. Sanneh, L. West African Christianity (London: C. Hurst & Co, 1983): 135.
 68. Scheneider, E. W. English Around the World. An Introduction (Cambridge: CUP, 2012), 280.
 69. Schreier, D. St Helenian English: Origins, Evolution and Variation (Amsterdam: John Benjamins, 2008), 312.
 70. Skybina, V. «English Across Cultures: Adapting to new realities.» Ilha Do Desterro. A Journal of English Language, Literature in English and Culture Studies 50 (2006): 127-54.
 71. Spolsky, B. «Ferguson and Fishman: Sociolinguistics and the Sociology of Languageю.» The SAGE Handbook of Sociolinguistics, ed. by R. Wodak, B. Johnstone & P. Kerswill (London: SAGE Publications, 2011), доступ https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/35389_5434_Wodak_Chap_01.pdf
 72. The African Association for Lexicography, доступ http://afrilex.africanlanguages.com/ storyafrilex.htm?timestamp=1520341200000
 73. The English language in Pakistan, ed. by R. J. Baumgardner (Karachi: Oxford University Press, 1993), 321.
 74. The Handbook of World Englishes, ed. by B. B. Kachru, Y. Kachru, C. L. Nelson (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009), 811.
 75. The International Corpus of English, доступ http://ice-corpora.net/ice/
 76. Other Tongue: English Across Cultures, ed. by B. B. Kachru (Urbana: University of Illinois Press, 1992), 384.
 77. The Routledge Handbook of World Englishes, ed. by Andy Kirkpatrick (Oxon: Routledge, 2010), 704.
 78. Varieties and functions of English in Nigeria: Selections from the Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Nigerian Studies Association, ed. by E. Ubahakwe (Ibadan: African UP, 1979), 298.
 79. Vincent T. «Registers in Achebe.» Journal of Nigerian English Studies Association 4 (1974): 95-106.
 80. Wali, O. The Dead End of African Literature?, № 10 (Transition, 1963): 13-16.
 81. Walsh, N. «Distinguishing Types and Varieties of English in Nigeria.» Journal of the Nigerian English Studies Association 2 (2) (1967): 47-55.
 82. Walters, A. R. The English Language and Nigerian Prose Fiction (2007), доступ http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/eng6365-walters.htm
 83. Whitehall, H. Structural Essentials of English (New York: Harcourt Brace, 1956), 154.
 84. Wolf, H.-G. English in Cameroon (Berlin, New York: Mounton de Gruyter, 2001), 359.
 85. World Englishes – Problems, Properties and Prospects, ed. by T. Hoffmann, L. Siebers (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009), 436.
 86. Wunder, E., Voormann, H., Gut, U. «The ICE Nigeria corpus project: Creating an open, rich and accurate corpus.» ICAME Journal 34 (2010), 78-88, доступ http://clu.uni.no/icame/ij34/ICE_Age2_6.pdf
 87. Zettersten, A. The English of Tristan da Cunha (Lund: Berlingska Boktryckeriet 1969), 179.