Антитетичні відношення у тексті роману Лонга

Макар Інеса Cтепанівна

канд. філол. наук, доц.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2014.– Vol. 8 : 43-48Pdf

У статті охарактеризовано стилістичну фігуру антитези в тексті пасторального роману давньогрецького письменника ІІ ст. н. е. Лонга “Дафніс і Хлоя”. З’ясовано роль антонімії у творенні антитез. Виокремлено декілька типів антитетичних структур: прості, складносурядні, складнопідрядні та безсполучникові речення. Незважаючи на те, що антитеза не є домінантною рисою ідіостилю Лонга, уступаючи за частотністю іншим стилістичним фігурам, тропам, вона є яскравим виразним засобом, здатним брати участь у формуванні ідіостилю автора.

Ключові слова: антоніми, антитеза, антитетичні відношення, ідіостиль, давньогрецький роман, Лонг.

Макар И. С., канд. филол. наук, доц.  

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Антитетические отношения в тексте романа Лонга

В статье охарактеризована стилистическая фигура антитезы в тексте пасторального романа древнегреческого писателя ІІ в. н.э. Лонга “Дафнис и Хлоя”. Истолкована роль антонимии в создании антитез. Выделены несколько типов антитетических структур: простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные предложения. Несмотря на то, что антитеза не является доминантной чертой идиостиля Лонга, уступая по частотности другим стилистическим фигурам, тропам, она проявляет себя как яркое выразительное средство, способное принимать активное участие в формировании индивидуального стиля писателя.

Ключевые слова: антонимы, антитеза, антитетические отношения, идиостиль, древнегреческий роман, Лонг.

Makar I. S., Ph. D., Associate Professor 

Yurij Fed’kovych Chernivtsi National University  Antithetical Relations in the Text of Longus’ Novel

In the article the stylistic figure of antithesis is described in the text of the pastoral novel of ancient Greek writer Longus (2nd century A.D.) “Daphnis and Chloe”. The role of antonyms in creation of antitheses is defined. Taking into consideration that antithesis is not the dominant feature of Longus’ style, it shows itself as a striking expressive mean, capable of taking part in the formation of author’s idiostyle.

Key words: antonyms, antithesis, antithetical relations, idiostyle, ancient Greek novel, Longus.

 

Література:

  1. Античные теории языка и стиля (антология текстов) / под общ. ред. О. М. Фрейденберг. – СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1996. – 362 с.
  2. Домбровський, В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика / Володимир Домбровський. – Дрогобич : Видавнича фірма “Відродження”, 2008. – 488 с. – (Cogito : навчальна класика).
  3. Новиков, Л. А. Антонимия в русском языке: семантический анализ противоположности в лексике / Лев Алексеевич Новиков. – М. : Изд-во Московск. универ-та, 1973. – 290 с.
  4. Полюга, Л. М. Словник антонімів української мови / Лев Михайлович Полюга / За ред. Л. С. Паламарчука. – вид. 2-е, доп. і випр. – К. : Довіра, 1999. – 275 с.
  5. Русанівський, В. М. Семантичні процеси розвитку української лексики / Віталій Макарович Русанівський // Історія української мови: Лексика і фразеологія. – К. : Наукова думка, 1983. – 677 с.
  6. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. акад. І. М. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 587 с.
  7. Тараненко, О. О. Полісемантичний паралелізм і явище семантичної аналогії / Олександр Онисимович Тараненко. – К. : Наукова думка, 1980. – 116 с.
  8. Тараненко, О. О. Розвиток антонімічних відношень у багатозначних словах / О. О. Тараненко // Укр. мова і літ. в школі. – 1977. – № 1 .– С. 32–39.
  9. Українська мова : енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.
  10. Schönberger, O. Longos. Hirtengeschichten von Daphnis und Chloe. Griechisch und deutsch / Otto Schönberger. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 215 s.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14