АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ольга Вікторівна Гриценко, gritcenko.o.v@zsmu.edu.ua

канд. філол. наук, доцент

Запорізькмй державий медичний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2023.22.64-73


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Мова медицини є складною багаторівневою структурою. Медичний дискурс відображає історію розвитку професійної мови лікарів, фіксує міжмовні впливи. Питання чистоти мови є актуальним на сьогодні. На думку більшості науковців, дієслівні форми на -чий забруднюють мову, оскільки є штучними для української мовної традиції. Наявні дослідження порушують питання історії активних дієприкметників на -чий, доцільності їхнього використання, можливостей уникнення нетипових мовних одиниць, здійснення аналізу функціонування активних дієприкметників у корпусі ГРАК. У розвідці зазначено причини появи таких одиниць у сучасній українській літературній мові, серед яких основною є наслідування чужомовних форм. У статті здійснено вибірковий аналіз статей наукових журналів медичної спеціальності за 2022 рік на наявність вживання активних дієприкметників теперішнього часу. Під час дослідження послуговувалися методами спостереження, аналізу, порівняння, класифікації тощо. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що використання названих одиниць не однакове в різних регіонах України. Зафіксовані одиниці класифіковано за функціональними та семантичними показниками. Найбільшими за кількісним показником є лексичні групи, що позначають характеристику лікування (методів), а також характеристики властивостей медичних препаратів. Проаналізовано відображення дієслівних форм на -чий у лексикографічних працях у діахронії. Виявлено зміни фіксації таких одиниць у словниках: перехід одних до розряду прикметників, повне вилучення інших, включення типових для української мовної традиції. Аналіз найпоширеніших помилкових слововживань дасть можливість покращити наукову мову медицини, сприятиме чистоті мови в цілому. У цьому аспекті перспективним би було створення довідника заміни активних дієприкметникових сполук в мові медицини. У розвідці наведені основні способи уникнення вживання активних дієприкметників теперішнього часу.

Ключові слова: медичний дискурс, активні дієприкметники, чистота мови.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Голосовська, Г. «Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні?». Українська мова4 (2011): 63–71.
 2. Гончарова, Ю. «Прикметники та дієприкметники на -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -ущ-
  (-ющ- ), -ащ- (-ящ-) в українській мові (на матеріалі граматик О. Курило та О. Синявського)». Філологічні студії  9(2) (2013): 15–23.
 3. Заєць, В. «Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови)». Філологічні студії 8 (2017): 24–28.
 4. Карікова, Н. «Про нормативність уживання активних дієприкметників у сучасній фаховій мові». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія 46 (1) (2020): 162–165.
 5. Кочукова, Н. & Жукова, М. «Активні дієприкметники в українській науковій мові.» Science and Education a New Dimension. Philology III (8) Issue: 39 (2015): 35–39.
 6. Шведова, М. Активні дієприкметники в українській мові: корпусний аналіз, http://surl.li/ezxhk
 7. Шевчук, С. «Моделі активних дієприкметників в сучасній українській літературній мові.» Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8:Філологічні науки (мовознавство) Випуск 5 (2013): 188 –

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Запорізький медичний журнал1-6 (2022), http://zmj.zsmu.edu.ua/issue/archive
 2. Клінічна стоматологія 1-3 (2022), http://surl.li/ezwwr
 3. Клінічна та профілактична медицина1-4 (2022), http://surl.li/ezwzf
 4. Львівський клінічний вісник 3 (39)-4 (40), 1 (37)-2 (38) (2022), http://surl.li/ezwxb
 5. Словник української мови в 11 томах, http://sum.in.ua/s/likujuchyj
 6. Словник української мови online, http://surl.li/ezxih
 7. Сучасна гастроентерологія5-6, 3-4, 1-2 (2022), http://sgastro.com.ua/issue/archive
 8. Український журнал дерматології, венерології, косметології 3-4 (86-87), 1-2(84-85) (2022), http://ujdvc.com.ua/issue/archive
 9. Фармацевтичний часопис 1-3 (2022), http://surl.li/ezxai