ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМА МОСКАЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ ІНТЕРНЕТУ

Олег Григорович Гірняк, oleh.h.hirniak@lpnu.ua

аспірант,

Національний університет «Львівська політехніка»


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2023.22.48-63


PDF (ENGLISH)


АНОТАЦІЯ

Етноніми – це слова, що використовуються для позначення етнічних груп, народностей або націй. Вони походять з різних джерел і відображають різні аспекти культури та історії конкретного етносу. Етноніми впливають на формування самосвідомості та самоідентифікації етнічної групи, оскільки вони відображають уявлення про інші спільноти та містять автостереотипи. Ці назви є важливою складовою мовної мапи світу для кожного етносу і допомагають сприймати світ у відповідності зі стереотипами мовної спільноти. Стереотипи та асоціації, пов’язані з етнонімами, є соціально й культурно закоріненими. Вплив реалій війни значно змінив стереотипи українськомовної спільноти, що засвідчує мінливість таких стереотипів.

У статті досліджується поняття оцінки в лінгвістиці, яке стосується вербального вираження суб’єктивного ставлення індивіда до певного предмета дискурсу. На оціночну діяльність впливають об’єктивні та суб’єктивні фактори, а також вона може включати додаткові елементи, такі як аксіологічні предикати, мотивація, класифікатори та інтенсифікатори. У статті ці поняття застосовано до аналізу етноніму «москаль» та похідних від нього, які вживаються в українськомовному сегменті Інтернету. У статті висвітлено негативні конотації та емоційні асоціації, які викликає етнонім москаль та його деривати. Використання етнонімів у різних контекстах може викликати позитивну чи негативну реакцію, і ці реакції слід враховувати під час аналізу їх використання.

Ключові слова: емоції, комунікація, національна ідентичність, етнічність, Інтернет-середовище, аксіологічні предикати

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Bednarek, M., & Caple, H. Evaluation in Media Discourse: Analysis of a Newspaper Corpus (Bloomsbury Publishing, 2017).
 2. Cesco, D., & Dijk, T. A., van. “Emotionalizing media discourse: Emotion expressions in newspaper texts.” Journal of Language and Politics 18 (1) (2019): 66-88.
 3. Ленець,К. В. «Суфікси увиразнюють.» Культура слова 15 (1978).
 4. Dijk, Teun van. Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach (GB, Cambridge University Press, 2014).
 5. Haugh,, & Chang, W. L. “Theorizing and analyzing the dynamics of power and solidarity in language use: A conversation analytic perspective.” Journal of Pragmatics 139 (2018): 66-82.
 6. Лазарович,О. «Мовні стереотипи і мовна картина світу.» Культура народов Причерноморья 32 (2002): 79-
 7. Hirnyak, O. “Approaches to the understanding of the concept of ‘emotional vocabulary’ in modern linguistics.” Actual problems of philology and translation studies: a collection of scientific papers 16 (2019): 30-34.
 8. Hirnyak, O. “Sentiment analysis of emotionally expressive ethnicity assessment (based on the internet posts).” Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings, 2022. Proceedings of the 6th International conference ‘Computational linguistics and intelligent systems’ COLINS 2022 (Gliwice, Poland, May 12-13, 2022), vol. II: workshop: 57-70.
 9. Koller, V. “Analyzing evaluative meaning in media discourse.” Discourse, Context & Media29 (2019): 1-8.
 10. Kryva, U., & Dilai, M. “Automatic Detection of Sentiment and Theme of English and Ukrainian Song Lyrics.” CSIT: Proceedings of IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (Lviv, 2019): 20-23.
 11. Lippman, U. Public Opinion, trans. by T. Barchunova, ed. by K. Levinson & K. Petrenko (Institute of the Foundation “Public Opinion”, 2004).
 12. Martin, J. R., & White, P. R. R. The Language of Evaluation: Appraisal in English (Springer, 2019).
 13. Musolff, A. Metaphors of Brexit: No Cherries, No Cake, No Jam (Palgrave Macmillan, 2020).
 14. O’Halloran, K. L. “Multimodal discourse analysis.” In Tracy, K., Ilie, C., & Sandel, T. (eds.). The International Encyclopedia of Language and Social Interaction (John Wiley & Sons, Inc, 2018): 1-13.
 15. Rosch, E., & Thompson, E. “The categorization of experience: A review essay.” In Semin, V. A., & Gigerenzer, G. (eds.). Routledge International Handbook of Social and Emotional Development (Routledge, 2017): 15-28.
 16. Xu, F. “Evaluation in academic discourse: An analysis of research article introductions.” English for Specific Purposes 55 (2019): 20-32.
 17. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК), М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, Т. Ніколаєнко та ін. (Київ, Львів, Єна, 2017-2023), org