Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови

Ніка Оксана Іванівна, д-р філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 165-170Pdf


На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст.

Ключові слова: староукраїнська літературна мова ХVІІ ст., барокова проповідь, польський вплив, А. Радивиловський.

 

На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ораторско-проповеднического жанра староукраинского литературного языка ХVII в.

Ключевые слова: староукраинский литературный язык ХVII в., барокковая проповедь, польское влияние, А. Радивиловский.

 

Polish influence on the development of the Ukrainian oratorical homiletic gender of the XVII century is analyzed on the material of the Radivilovsky sermons.

Key words: Old literary Ukrainian language in the XVII century, baroque sermons, Polish influence, А. Radivilovcky.


Література:

  1. Зелінська О. Ю. Інтродуктивний блок у структурі тексту барокової проповіді / О. Ю. Зелінська // Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 59–69.
  2. Мацеевич Л. Польский проповедник ХVII века езуит Фома Млодзяновский / Л. Мацеевич // Труды КДА. – 1870. – Т. 2. – К., 1870. – С. 108–153.
  3. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / О. І. Ніка. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 444 с.
  4. Полюга Л. М. До джерел українського красномовства в релігійній проповіді (Іларіон – Галятовський – сучасність) / Л. Полюга // Християнство й українська мова : м-ли наук. конф., Київ, 5–6 жовтня 2000 р. ; відп. ред. В. В. Німчук ; Львівська Богословська Академія. – Львів, 2000. – С. 444–448.
  5. Характеристика южнорусской схоластической проповеди в связи с проповедью западноевропейскою и польскою // Руководство для сельских пастырей. – 1875. – № 8. – С. 251–264.

Умовні скорочення назв джерел:

Гал. – Галятовський І. Ключ розуміння / Підгот. І. П. Чепіга. – К. : Наукова думка, 1985. – (“Пам’ятки української мови”).

К. – Казання, початок ХVІІ ст. – Рукоп. ЦНБВ, Ш.286П(73) КПл.

Кн. – Книга трεтя# каза(н)я розныε, перша половина ХVІІ ст. – Рукопис ЦНБВ, Ш. – 289П (61).

Карп. – Карпович Л. Казаньє двоє. Єв’є, 1615. – Ст.-др. ЦНБВ, Ш. 4479.

Мог. – Могила П. Кр(с)тъ Хр(с)та Сп(с)тел# и кождого члка на казаню публичномъ. К., 1632 // Титов Хв. Матеріали до книжної справи на Вкраїні в ХVІ – ХVІІІ в. – К., 1924. Р. – Радивиловський А. Вhнεцъ Хсвъ       , К., 1688. – Ст.-др. ЦНБВ. Ш. Кир. 59.

Рад. Рук. – Радивиловський А. Вhнεцъ Хсвъ          . – Рукопис ЦНБВ, Ш. 1, 5544-5546.

См. – Смотрицький М. Казаньє<:> на чест(ъ)ны(й) погребъ… Леонтія Карповича, Вільно, 1620.  – Ст.-др. ЦНБВ, Ш. Кир. 728.