Лінгвістична структура тексту

Бекетова Олена Вікторівна, канд. філол. наук

Національна академія державного управління при Президентові України

2009. – Vol. 2 : 40-44Pdf


У пропонованій статті текст розглядається як рівноправний член і посередник в акті комунікації, однією з основних властивостей якого є цілісність, завершеність, внутрішня (семантична) зв’язність, яка здійснюється на рівні підтексту, має “семантичну природу” та являє собою цілісність як у формальному або текстонічному відношенні (повтор лексичних елементів, а також синтаксичних конструкцій), так і в змістовому чи контенсивному плані. Поєднання денотативних (тематичних) і сигніфікативних (рематичних) елементів служить меті створення цільного когерентого тексту.

Ключові слова: текст, дискурс, семіотична перспектива тексту, синтаксичний рівень тексту, прагматичний рівень тексту, семантичний рівень тексту.


The article is devoted to the problems of linguistic structure of discourse. The research data prove that discourse is an active participent in the act of communication. Its peculiarities are formed by internal semantic coherence.

Key words: discourse, semiotic perspective, syntactic level of the text, pragmatic level of the text, semantic level of the text.


REFERENCES

 1. Austin J. How to do things with words J. Austin. – Oxford: Clarendon Press, 1962. – 168 p.
 2. Гальперин И.П. Текст как объект лингвистического исследования / И.П. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
 3. Ейгер Г.В. К построению типологии текстов / Г.В. Ейгер // Лингвистика текста [Матер. научн. конфер]. – М., 1974. – Ч.1. – 230 с.
 4. Dieckmann W. Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache W. Dieckmann. – Heidelberg: Carl Winter Uni, 1975. – 147 S.
 5. Dijk T. Some aspects of text grammars. A study in theoretical linguistics and portics / T. Dijk. – Amsterdam-Paris-Hague, 1972. – 239 S.
 6. Dressler W. Einführung in die textlinguistik / W. Dressler. – Tübingen : Max Niemeyer, 1972. – 135 S.
 7. Gülich E. Textsorten als linguistisches Problem / E. Gülich– Textsorten: Althenaeum, 1972. – S. 1–5.
 8. Hartmann P. Text als linguistisches Objekt / P. Hartmann // Beiträge zur Textlinguistik. – München: Fink, 1971. – S. 2–29.
 9. Майенова М.Р. Теория текста и традиционные проблемы поэтики / М.Р. Майенова // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – Вып. 8. – С. 126–13.
 10. Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М.: Высшая школа, 1981. – 183с.
 11. Ризель Э.Г. Стилистика немецкого языка / Э.Г. Ризель. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.
 12. Тураева З.Я. Лингвистика текста / З.Я. Тураева // Текст: структура и семантика. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.
 13. Plett H. Textwissenschaft und Textanalyse. Semiotik, Linguistik, Rhetorik / H. Plett. – Heidelberg: Quelle u. Meyer, 1975. – 354 S.
 14. Якобсон Р. Избранные работы / Р. Якобсон. – М.: Прогресс, 1985. – 455 с.
 15. Vater H. Einführung in die Textlinguistik: Struktur, Thema und Referenz in Texten / H. Vater. – München: Fink, 1992. – 206 S.