БЕЗПЕКОВИЙ ДИСКУРС У СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ

Юлія Володимирівна Бобир
кандидат філософських наук
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.18.24-38


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Оскільки потреба в безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, спрямована на забезпечення безпеки, – важливою складовою її життєдіяльності, дослідження безпекового дискурсу як компонента безпекових реалій є завжди актуальним. На цей час безпековий дискурс фактично не досліджено з позицій дискурсивної соціолінгвістики як дискурс інституційного типу, що функціонує у процесі мовленнєвої взаємодії комунікантів у сфері безпеки. У статті обґрунтовано, що професійно-орієнтована комунікація у рамках інститутів безпеки є дискурсом інституційного типу – безпековим; визначено, в яких безпекових сферах функціонує цей дискурс, діяльність яких державних і недержавних органів охоплює; з’ясовано, яка форма діяльності зумовлює характер комунікації у сфері безпеки й впливає на формування фахової мови, розкрито зміст цієї діяльності, а також окреслено основні системотворчі характеристики безпекового дискурсу – ключовий концепт, мету та учасників спілкування. Результати дослідження є відправною точкою для подальшого комплексного вивчення характеристик безпекового дискурсу як інституційного.

Ключові слова: дискурс, інституційний дискурс, безпековий дискурс, безпека, національна безпека, сектор безпеки, безпекова діяльність, фахова мова.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Дворецька, Г. В. Соціологія : навч. посібник (Київ, КНЕУ, 2002), 472, http://politics.ellib.org.ua/pages-2985.html.
 2. Зильберт, А. Б., Зильберт, Б. А. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории; исследовательские задачи, www.philol.msu.ru/~slavphil/books/ jsk_17_07zilbert.pdf.
 3. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс (Волгоград, Перемена, 2002), 477.
 4. Копитко, М. І., Ільків, Ю. І. «Основи безпекової діяльності підприємства: теоретичний аспект.» Вчені записки Університету «КРОК» 4 (60) (2020): 195–201, doi: 10.31732/2663-2209-2020-60-195-201.
 5. Литвиненко, Н. П. «Сучасний український медичний дискурс.» Автореф. дис. д-ра філол. наук (Київ, 2010).
 6. Лобко, М. М., Саганюк, Ф. В. «Сектор безпеки і оборони: проблеми формування та розвитку.» Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 1 (50) (2014): 134‑139, http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpcvsd_2014_1_23.pdf.
 7. Макаров, М. Л. «Интерпретативный анализ дискурса в малой группе.» Автореф. дисс. д-ра филол. наук (Саратов, 1998).
 8. Маслова, Т. Б. «Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигмі.» Англістика та американістика 10 (2013): 39–43, https://core.ac.uk/download/ pdf/234437927.pdf.
 9. Мовчун, Є. С. «Особливості перекладу українською мовою німецького комерційного Інтернет-дискурсу.» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, 2010).
 10. Найдьон, Ю. «Теоретико-правові засади визначення оперативної діяльності Служби безпеки України.» Підприємництво, господарство і право 9 (2017): 202–206, http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/42.pdf.
 11. Смолянюк, В. Ф. «Міжнародна безпека.» Енциклопедія Сучасної України, гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. (Київ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018), http://esu.com.ua/search_ articles.php?id=65124.
 12. Філософський енциклопедичний словник, гол. редкол.: В. І. Шинкарук та ін. (Київ, Абрис, 2002), 744.
 13. Фостяк, В. І. «Безпекова діяльність та безпековий потенціал підприємства.» Формування ринкових відносин в Україні 3 (202) (2018): 114–119, doi: 10.5281/zenodo.1245576.
 14. Франчук, В. І., Пригунов, П. Я., Мельник, С. І. «Безпекова діяльність: системний підхід.» Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 1 (2017): 154–163.
 15. MacDonaldM. N., Hunter, D. The Discourse of Security: Language, Illiberalism and Governmentality (Palgrave Macmillan, 2019), XVI, 337, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97193-3.
 16. Maslow, А. H. Motivation & Personality, (Harper & Brothers, 1954), 411.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Альманах сектора безпеки України 2012 (Київ, Заповіт, 2013), 144, https://ukrainesecuritysector.com/wp-content/uploads/2013/08/Almanakh_bezpeky_ fnl.pdf.
 2. Про національну безпеку : Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018, дата оновлення: 24.10.2020, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.
 3. Про основи національної безпеки : Закон України № 2163-VIII від 09.05.2018, втратив чинність 08.07.2018, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15/ed20180708#Text.
 4. Стратегія національної безпеки України. Затверджена Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020, https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.