СВІЙ – ЧУЖИЙ У СТРУКТУРІ ДИСКУРСУ МОВНО-ЕТНІЧНОГО  САМООТОТОЖНЕННЯ ОСОБИ

Чемес Валерій Федорович, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 373-380pdf


У статті розглядається на прикладі двох текстів так званих “мовних автобіографій” респондентів з поліетнічних багатомовних регіонів південного заходу України динаміка вербальної презентації бінарного концепту СВІЙ – ЧУЖИЙ у структурі дискурсу етно-мовної самоідентифікації особи.

Ключові слова: дискурс, мовна біографія, мовно-етнічне самоототожнення особи, концепт СВІЙ – ЧУЖИЙ.


В статье на примере двух текстов так называемых “языковых автобиографий” респондентов из полиэтнических многоязычных регионов юго-запада Украины рассматривается динамика вербальной презентации бинарного концепта СВОЙ – ЧУЖОЙ в структуре дискурса этно-языковой самоидентификации личности.

Ключевые слова: дискурс, языковая биография, этно-языковая самоидентификация, концепт СВОЙ – ЧУЖОЙ


The article deals with the dynamics of binary concept FRIEND – FOE verbal presentation in the structure of person’s ethnic and language self-identification discourse in the multiethnic and multilingual areas of south-west Ukraine. Two respondents’ texts of so-called language autobiographies have been analyzed.

Key words: discourse, language autobiography, ethnic and language self-identification, concept FRIEND – FOE.


Література:

  1. Чемес В. Мовна біографія як соціолінгвістичний прийом // Українське мовознавство. Збірник наукових праць. – Випуск 27–28. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2003. – С. 206–211.
  2. Чемес В. Мовно-етнічна самоідентифікація особи у південноодеському поліетнічному регіоні // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. Вип. 16. Книга 2. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 314–320.
  3. Чемес В. Етно-мовні рефлексії в автобіографічній оповіді особи з поліетнічного регіону Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Ч.3. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – С. 246–250.
  4. Bochmann Klaus. Istoriografia lingvistică drept istorie socială trăită. Cu privire la valoarea euristică a biografiilor lingvistice // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, nr. 1–3, 2005. – P. 69–77.
  5. Wodak R. Discourse Analysis: Problems, Findings, Persprctives // Text. – N.Y. – 1990. – № 10 – цит. за Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – Київ: АртЕк, 1998. – C. 91–92.