Дериваційна парадигма дієслова (на матеріалі художньої прози Є. Гуцала)

←2018. – Vol. 13

Заєць Валентина Григорівна

канд. пед. н., доц.

Київський університет імені Бориса Грінченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.92-105


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Розглянуто продуктивність словотвірних типів дієслів. Здійснено аналіз дієслівних формантів художньої прози Є. Гуцала. Підтверджено прикладами унормованість дієслівного словотворення в період 80-х років минулого століття. Показано роль і значення формантів у творенні моделей дієслів. Увагу зосереджено на продуктивних дієслівних афіксах художньої прози. Зафіксовано роль словотворчих формантів для передачі продуктивності дії, процесу, стану. З’ясовано відтінки значень словотворчих засобів у тексті художньої прози. Визначено роль формантів на позначення початку дії, динамічності дії, завершеності дії. Розкрито роль афіксів на позначення миттєвої неповторюваної дії, якісної характеристики одноразової дії, процесуальності дії. Указано форманти для передавання якісно-оцінної номінації одноразової завершеної дії. Зауважено про рідковживані письменником афікси для експлікації негативної оцінки дії, зворотної дії. Позначено частовживані форманти для продукування словотвірних типів дієслів у художньому тексті. Доведено прикладами властивість дієслова передавати динаміку дії.

Ключові слова: афікс, девербативи, дериваційний потенціал, дієслово, динаміка, номінативність, завершеність дії, лінгвоукраїністика, парадигма, процесуальність, словотворчий засіб, формант.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабакова, О. В. «Семантична структура та функціонування дієслів звучання.»Автореф. дис. канд. філол. наук, Запоріжжя, 2007.
 2. Вступ до мовознавства: підручник, І.О. Голубовська, С. М. Лучканин, В. Ф. Чемес та ін.; за ред І. О. Голубoвської (Київ, ВЦ «Академія», 2016), 320.
 3. Гуцало,Є. П. Полювання з гончим псом: Оповідання (Київ, Рад. Письменник, 1980), 288.
 4. Городенська, К. Г., Кравченко, М. В.Словотвірна структура слова (відіменні деривати) (Київ, Наук. думка, 1981), 198.
 5. Ґрещук, В. Український відприкметниковий словотвір (Івано-Франківськ, Плай, 1995), 208.
 6. Заєць, В. Г.«Стилістичні функції словотворчих засобів дієслів у художньому дискурсі Марка Вовчка.» Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія Філологія 19, т. 2 (2015): 17–19.
 7. Коць, Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі (Київ, Логос, 2010), 303.
 8. Кушлик, О. «Континуум словотвірних значень дериватів вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою “обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною”.» Рідний край 1(2014): 63–69.
 9. Кушлик, О. «Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням “перебувати в психічному стані, названому твірною основою”.» Актуальні питання гуманітарних наук 15 (2016): 180–188.
 10. Лагута, Т. М. «Семантико-типологічна характеристика відсубстантивних дієслів сучасної української мови.» Автореф. дис. канд. філол. наук, Харків, 2003.
 11. Мацько, Л. І. та ін. Стилістика української мови: підручник (Київ, Вища шк., 2003), 462.
 12. Овчиннікова, І. І. «Лексико-семантична група дієслів інтелектуальної дії в українській літературній мові.» Філологічні студії 9 (2013): 329–334.
 13. Овчиннікова, І. І. «Часова локалізованість і фазовість як таксономічні ознаки дієслів дії в українській мові.» Система і структура східнослов’янських мов 6 (2012): 106–112.
 14. Плющ, М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник (Київ, Слово, 2010), 327.
 15. Пономарів, О. Д.Стилістика сучасної української мови: підручник, 3-тє вид., перероб. і доповн. (Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2000), 248.
 16. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали,упоряд.: Л. Масенко та ін. (Київ, Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005), 399.