Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя

Косович Ольга Василiвна, канд. фiлол. наук, доц.

Тернопiльський національний педагогічний університет iменi Володимира Гнатюка

2012.– Vol. 6/1 117-120Pdf


У статті розглядаються динамічні процеси у лексичній системі французької мови. Автор визначає основнi шляхи розвитку лексичного фонду мови. Розглядаються неологізми, оказіоналізми, а також визначаються основнi соціальні чинники, якi впливають на розвиток лексичної системи мови.

Ключовi слова: лексичний склад, динамічність, неологія, неологізми, оказіоналізми.


В статье рассматриваются динамические процессы в лексической системе французского языка. Автор определяет основные пути развития лексического фонда языка. Рассматриваются неологизмы, окказиональные слова, а также определяются основные социальные факторы, которые влияют на развитие лексической системы языка.

Ключевые слова: лексический состав, динамичность, неология, неологизмы, окказиональные слова.


The article deals with the problem of dynamics in languages. The author defines the main ways of languages lexical fund development. The article considers neologisms, occasionalisms and variants as the main ways, defines the main social factors that influence language lexical fund development.

Key words: lexic structure, dynamism, neology, neologisms, occasional words.


Лiтература:

  1. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.
  2. Неологізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Неологізм.
  3. Пташник С. Б. Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Б. Пташник // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Іноземні мови. – 2001. – Вип. 9. – С. 112–120.
  4. Чередниченко В. О. Інноваційна фразеологічна вербалізація в англійській мові (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний параметри) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / В. О. Чередниченко. – Запоріжжя, 2005. – 220 с.
  5. Partridge E. Usage and Abusage / E. Partridge. – Harmondsworth : Penguin Books, 1978. – 380 p.