Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення

←2018. – Vol. 13

Ковальова Олена Костянтинівна

к. філол.наук, доцент

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.106-122


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено проблемі співвідношення категорій дискурсу та функціонального стилю. Увагу до цієї проблеми обумовлено, з одного боку, зростанням популярності дискурсивного аналізу та термінa дискурс і, з іншого боку, тим фактом, що функціональний стиль залишається однією з ключових категорій сучасної східноєвропейської стилістики. Окреслено ключові теоретичні засади концепцій дискурсу та функціонального стилю; їх спільні риси; критерії їх розмежування.

Для теоретичного зіставлення обох категорій залучено концепції дискурсу М. Фуко, французької та німецько-австрійської шкіл аналізу дискурсу, Н. Д. Арутюнової, Т. ван Дейка, а також розуміння стилю В. В. Виноградовим, М. Н. Кожиною. На думку сучасних дослідників, дискурс та функціональний стиль належать до суміжних лінгвістичних дисциплін та мають близькі ознаки. Ключовою ознакою називають екстралінгвістичні фактори, які прямо визначають специфіку дискурсу та функціонального стилю. Водночас дослідники рішуче розмежовують дискурс та функціональний стиль, визнаючи складність проблеми виокремлення критеріїв для такого розмежування. Розрізнення обох категорій здійснюється на основі онтологічного критерію: дискурс трактується через поняття “дискурсивна формація”, стиль – через “форму суспільної свідомості”. Відповідно спеціалісти доходять висновку про різнопорядковість, різноприродність феноменів дискурсу та функціонального стилю. Констатується самодостатність кожної з концепцій та наголошується на необхідності їх спільного застосування для глибшого лінгвістичного аналізу тексту.

Поряд з цим, співвідношення дискурсу та стилю розглядається на основі текстоцентричної моделі дискурсу. Аргументується думка про певну ієрархічну підпорядкованість методів стилістики дискурс-аналізу. Говориться про “вбудовування” предмета стилістики у предмет аналізу дискурсу, яке сприяє інтердисциплінарному збагаченню: аналіз дискурсу набуває власне “лінгвостилістичного наповнення”, а стилістика реалізується в руслі чітко окреслених функціональних параметрів дискурсу.

Ключові слова: дискурс, функціональний стиль, дискурсивна формація, форма суспільної свідомості, текст.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова, Н. Д. «Дискурс.» Лингвистический энциклопедический словарь, гл. ред. В. Н. Ярцева (Москва, Советская энциклопедия, 1990): 136-137.
 2. Дейк, Т. А. ван. «Анализ новостей как дискурса.» Язык. Познание. Коммуникация (Б., БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000): 111-160.
 3. Виноградов, В. В. «Итоги обсуждения вопросов стилистики.» Вопросыязыкознания 1(1955): 60-87.
 4. Гайда, С.«Актуальные задачи стилистики.» Актуальные проблемы стилистики1 (2015): 11-21.
 5. Гоффманнова, Я. «Концепция стилеобразующих факторов и возможности ее модификации в настоящеевремя.» Актуальные проблемы стилистики 1(2015): 51-57.
 6. Єрмоленко С., Бибик С., Ганжа А. та ін. «Лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь.» Українська мова4 (2016): 24-40.
 7. Єрмоленко, С. Я. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови (Київ, Довіра, 1999), 431.
 8. Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского языка (Москва,Флинта: Наука, 2008), 464.
 9. Крисанова, Т. А. «Функціональний стиль vs дискурс.» Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, Серія “Філологічна”62(2016): 188-190.
 10. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови (Київ, Вища школа, 2003), 462.
 11. Негрышев, А. А. «Текст в перспективе стилистики и дискурс-анализа: к методологиии сследования на материале новостного медиадискурса.» Stylistyka XXIII (Opole,Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014): 149-161.
 12. Орлова, О. В.«Проблема соотношения понятий стиля и дискурса в лингвистике начала XXI в. в контексте идей М. Н. Кожиной.» Вестник Томского государственного университета, Серия«Филология» 4 (24)(2013): 19-25.
 13. Селиванова, Е. А.Основы лингвистической теории текста и коммуникации (Киев, Брама, изд-во О. Ю. Вовчок, 2004), 336.
 14. Серио, П.«Как читают тексты во Франции.» Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса (Москва, ОАО ИГ “Прогресс”, 1999): 12-53.
 15. Степанов, Ю. С.Французская стилістика (Москва,Высшая школа, 1965), 355.
 16. Фуко, М. Археология знания (СПб, ИЦ “ГуманитарнаяАкадемия”; Университетская книга, 2004), 416.
 17. Хованская, З. И.Стилистика французького язика (Москва,Высшая школа, 1984), 344.
 18. Шевченко, И. С. «Дискурс и стиль: проблемы эвристики.» Функциональная лингвистика 4(2012): 313-315.
 19. Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемыречового воздействия (Москва,Флинта: Наука, 2006), 136.
 20. Чернявская, В. Е.«Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно?» Когниция, коммуникация, дискурс 3(2011): 86-95.
 21. Чернявская, В. Е.Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность (Москва, Книжныйдом “ЛИБРОКОМ”, 2009), 248.