Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата  у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму

Ніколаєнко Оксана Анатоліївна

канд. філол. наук, викл.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

2014.– Vol. 8 : 99-104Pdf

У статті проаналізовано лексичні засоби мови у текстах промов республіканської доби з емоційнооцінним значенням, розглянуто сутність категорії емотивності, виділено комунікативні стратегії, що реалізуються за допомогою емоційно-оцінної лексики у текстах ораторського дискурсу.

Ключові слова: ораторський дискурс, емотивність, експресивність, комунікативна стратегія, адресат.

Николаенко О. А., канд. филол. наук, препод.

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев

Экспрессивность лексических средств языка как средство влияния на адресата в текстах ораторского дискурса республиканского Рима

В статье проанализированы лексические средства языка в текстах речей республиканского периода с эмоционально-оценочным значением, рассмотрена сущность категории эмотивности, выделено коммуникативные стратегии, реализуемые с помощью эмоционально-оценочной лексики в текстах ораторского дискурса.

Ключевые слова: ораторский дискурс, эмотивность, экспрессивность, коммуникативная стратегия, адресат.

Nikolaenko O. A., Ph. D., Lecturer

Bogomolets National Medical University, Kyiv

The Expressiveness as Lexical Mean of Influencing the Recipient in Speeches of Oratorical Discourse of Republican Rome

In the article are analyzed the lexical means of language in speeches of the Republican period of emotional and evaluative meaning, examined the essence of category emotiveness, selected communication strategies that are implemented using emotional evaluation of vocabulary in texts of oratorical discourse.

Key words: oratorical discourse, expressive, communicative strategy, addressee.

Література:

 1. Арутюнова, Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 3–42.
 2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 606 с.
 3. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французскогоязыка / Шарль Балли. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.
 4. Васильев, Л. М. К вопросу об экспрессивности и экспрессивных средствах (на материале славянских языков) / Л. М. Васильев // Славянский филологический сборник. – Уфа, 1962. – Вып. 9. № 3. – С. 107–119.
 5. Винокур, Г. О. Избранные работы по русскому языку / Григорий Осипович Винокур. – М. : Учпедгиз, 1959. – 491 с.
 6. Гамзюк, М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) : монографія / Микола Васильович Гамзюк. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2000. – 256 с.
 7. Голубовська, І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія / Ірина Олександрівна Голубовська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – 284 с.
 8. Дороз, В. Ф. Українська мова в діалозі культур : навчальний посібник / В. Ф. Дороз. – К. : Ленвіт, 2010. – 320 с.
 9. Еемерэн, Ф. Х. Аргументация, коммуникация и ошибки / Ф. Х. Еемерэн, Р. Гроотендарст. – СПб. : Васильевскийостров, 1992. – 207 с.
 10. Карпенко, Л. А. Краткий психологический словарь / Людмила Андреевна Карпенко. – М. : Политиздат, 1985 – 431 с.
 11. Ляпон, М. В. Оценочная ситуация и словесное самомоделирование / М. В. Ляпон // Язык и личность. – М., 1989. – С. 24–34.
 12. Пономарів, О. Стилістика української мови / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2000 – 228 с.
 13. Руда, Н. В. Мовна репрезентація категорії демінутивності : універсальне та ідіоетнічне : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Н. В. Руда. – К., 2009. – 19 с.
 14. Святчик, К. В. Прагматичний потенціал експресивного слова і його реалізація в російській газетній комунікації : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02 “Російська мова” / К. В. Святчик. – К., 1997. – 22 с.
 15. Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 16. Телия, В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / Вероника Николаевна Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с.
 17. Чабаненко, В. А. Основи мовної експресії / Віктор Антонович Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.
 18. Чабаненко, В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : монографія / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.
 19. Шадчина, А. С. Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / А. С. Шадчина. – К., 2005. – 20 с.
 20. Щербачук, Л. Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів О. Гончара) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Л. Ф. Щербачук. – Дніпропетровськ, 2000 – 20 с.
 21. Malkovati, H. Oratorum Romanorum fragmenta: in 3 vol. / H. Malkovati – Vol. I. – Torino, 1930. – 345 p.
 22. Malkovati, H. Oratorum Romanorum fragmenta: in 3 vol. / H. Malkovati – Vol. II. – Torino, 1930. – 219 p.
 23. Malkovati, H.Oratorum Romanorum fragmenta: in 3 vol. / H. Malkovati – Vol. III. – Torino, 1930. 249 p.
 24. Mayer, H. Oratorum romanorum fragmenta / H. Mayer. – ed. 2. – Zurich, 1842. – 647 p.

Стаття надійшла до редакції 29.04.14