Diminutive Enantiosemy in Ukrainian Language

←2017. – Vol.11

Ruda N.

Ph. D., Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


ABSTRACT

The article investigates the phenomenon of diminutive enantiosemy in Ukrainian language. Enantiosemy as a common feature of diminutivenesse representation in the different languages is considered, the emergence of diminutive enantiosemy as a result of axiological specificity of conceptualization of smallness on the cognition of language speakers is explained. The specificity of diminutive enantiosemy manifestation in Ukrainian language is investigated, the causes of opposite meanings emergence in the semantic structure of diminutives are found out, the contextual conditions of diminutive enantiosemy representation are analyzed. The main idea of the research is that since the diminutives of evaluative-emotional semantics in the Ukrainian language (and in many other languages of the world) are capable of expressing both the positive (e.g. tenderness, benevolence, kindness, empathy etc.) and the negative (e.g. disregard, irony, superiority, flout etc.) connotations, this semantic-functional antonymicity can be explained, first of all, by the peculiarities of the conceptualization of smallness on the cognitive level of the native language speakers: on the one hand, smallness testifies about defenselessness, non-aggression, causes a sense of trust and benevolence (first of all, when it relates to living beings), and on the other hand, smallness is associated with small-scale, unimportance and because of that generates a number of negative meanings.

Key words: category of diminutiveness; diminutive; enantiosemy; enantiosemization; evaluative and emotional meaning.


REFERENCES

 1. Bogdanova O. Ja. Vidtvorennya u perekladi kontekstualno zumovlenoji enantiosemiji [Translation of contextually conditioned enantiosemy] // Problemy semantyky slova, rechennya ta tekstu, №. 27,    P. 1925. (In Ukr.)
 2. Bublejnyk L. V. Typologichni spivvidnoshennya v leksytsi ukrayinskoji ta rosiyskoji mov: navchalnyj posibnyk [Typological relationships in the lexicon of Ukrainian and Russian languages]. Kyiv, IZMN, 1996. 84 p. (In Ukr.)
 3. Veynreyh U. O semanticheskoy strukture jazyka [About a semantic structure of language] // Novoe v lingvistike. Moskow, „Progress”, 1970, V. P. 163-250. (In Rus.)
 4. Vinogradov V. V. Russkij jazyk (grammaticheskoe uchenie o slove) [Russian language (grammatical word doctrine)]. Moskow, Vysshaja shkola, 1972. 614 p. (In Rus.).
 5. Golubovska I. O. Etnichni osoblyvosti movnyh kartyn svitu: monografija [Ethnic peculiarities of language models of the world]. Kyiv, Logos, 2004. 284 p. (In Ukr.).
 6. Gorbach F. G. Osnovnye sredstva vyrazhenija umenshitelnosti vo frantsuzskom jazyke : avtoref. diss. na soisk. nauch. step. kand. filol. nauk : spets. 10.02.05 “romanskie yazyiki” [The main features of diminutivity representation in French]. Kyiv, 1954. 14 p. (In Rus.).
 7. Ponomarenko V., Lyahova O. Enantiosemija jak naslidok rozshyrennya znachennya pohidnogo slova [Enantiosemy as a result of semantical spreading of the word] // Filologichni nauky. Movoznavstvo, № 2, 2014. P. 27-33. (In Ukr.).
 8. Selivanova O. O. Suchasna lingvistyka: Terminologichna entsyklopedija [Modern Linguistics: Encyclopedia of Terminology]. Poltava, Dovkillya – Kyiv, 2006. 716 p. (In Ukr.).
 9. Slovotvir suchasnoji ukrayinskoji literaturnoji movy [Word formation in modern Ukrainian language] / vidpov. red. M. A. Zhovtobryuh – Kyiv, Naukova dumka, 1979. 406 p. (In Ukr.).
 10. Fedorenko T. Dzherela enantiosemiji v ukrayinskij movi na zagalnomovnomu tli [The sources of enantiosemy in Ukrainian in general language background] // Ukrajinska mova, № 2., 2010. P. 60-75. (In Ukr.).
 11. Chabanenko V. A. Osnovy movnoji ekspresiji [The elements of language expression]. Kyiv, Vyscha shkola, 1984. 168 p. (In Ukr.).
 12. Taylor J. R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory / John R. Taylor. – Oxford : Clarendon Press, 1995. – 321 р.
 13. Andruhovych Ju. Chuvyrla i chudovys’ko [The Chuvyrla and the Monster] // 100 tysyach sliv pro lyubov, vklyuchajuchy vyguky. Harkiv, Folio, 2008. P. 3-16. (In Ukr.)
 14. Vasilchenko S. Talant [The talent] // Tvory : v 3-h tt. – T. 2: 1909-1932 : Opovidannya ta povisti. Kyiv, Dnipro, 1974. P. 7-51. (In Ukr.)
 15. Vishnya O. Bekas [The Snipe] // Fejletony. Gumoresky. Usmishky. Schodennykovi zapysy. Kyiv, Naukova dumka, 1984. P. 230-236. (In Ukr.)
 16. Vovchok M. Institutka [The Institutesse] // Opovidannya. Kazky. Povisti. Roman. Kyiv, Naukova dumka, 1983. P. 256-294. (In Ukr.)
 17. Vovchok M. Ledaschytsya [The Lazy Girl] // Opovidannya. Kazky. Povisti. Roman. Kyiv, Naukova dumka, 1983. P. 85-99. (In Ukr.)
 18. Gonchar O. Sobor [The Cathedral] // Tvory u 12 tt. – T. 5: Tronka; Sobor. Kyiv, Naukova dumka, 2005. 576 p. (In Ukr.)
 19. Dovzhenko O. Schodennik (1941-1956) [A Diary (1941-1956)] // Zacharovana Desna. Opovidannya. Schodennyk (1941-1965). Kyiv, Dnipro, 2008. 504 p. (In Ukr.)
 20. Zhadan S. Dinamo Harkiv [Dinamo Harkiv] // 100 tysyach sliv pro lyubov, vklyuchajuchy vyguky. Harkiv, Folio, 2008. P. 74-87. (In Ukr.)
 21. Kvitka-Osnovjanenko G. Konotopska vidma [The witch of Konotop] // Povisti ta opovidannya. Dramatychni tvory. Kyiv, Naukova dumka, 1982. P. 133-198. (In Ukr.)
 22. Kvitka-Osnovyanenko G. Marusya [Marusya] // Povisti ta opovidannya. Dramatychni tvory. Kyiv, Naukova dumka, 1982. P. 45-114. (In Ukr.)
 23. Kolomiets O. Dykyj Angel [The Wild Angel] // Dykyj Angel. Kamin’ rusina. Pjesy. Kyiv, Rad. pysmennyk, 1982. 142 p. (In Ukr.)
 24. Kotsyubynskyj M. Tini zabutyh predkiv [The shadows of forgotten parents] // Tvore: V 2 t. Kyiv, Naukova dumka, 1988. P. 205-250. (In Ukr.)
 25. Nechuj-Levytskyj I. Kajdasheva simja [The Kaydash Family] // Tvory v 2-h tt. Kyiv, Naukova dumka, 1986. P. 153-279. (In Ukr.)
 26. Samchuk U. Mariya. Hronika odnogo zhyttya : Roman [Maria. The chronicle of one life]. Kyiv, Rad. Pysmennyk, 1991. 190 p. (In Ukr.)
 27. Tyutyunnyk G. Zavjaz’ [The Ovary] // Vybrani tvory: Opovidannya, povisti. Kyiv, Dnipro, 1981. P. 11-14. (In Ukr.)
 28. Franko I. Ukradene schastya [The Stolen Happiness] // Zibrannya tvoriv u 50-ty tt. Kyiv, Naukova dumka, 1979. P. 7-64. (In Ukr.)
 29. Shevchenko T. G. Povne zibrannya tvoriv: U 12 t. [Complete collection of writings in 12 tt.] Kyiv, Naukova dumka, 2001: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev1.htm (In Ukr.)