NOMINATIVE FIELD OF THE CONCEPT JOY IN PLAUTUS’ COMEDIES

Nadiya B. Chernyukh
Lecturer
Danylo Halytskyy National Medical University of Lviv


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.158-165


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


ABSTRACT

The article considers the means of nomination of the emotional concept JOY and their place in the formation of the eponymous concept sphere in Plautus’ comedies. The means of direct nomination of this concept are formed from the base gaud- noun gaudium and the verb gaudere, which are dominant (63 %), derivatives from the base laet-: noun laetitia, the adjective laetus and the verbs laetari and laetifico (25 %), which form the core of the concepts’ sphere. The nuclear zone is manifested by the adjective hilarus (hilaris) borrowed from the Greek language and its derivatives (hilare, hilaritudo) (12 %), as well as the noun voluptas (13 %). Peripheral are the means of secondary nomination, which actualize the concept of JOY in the appropriate context. The context at the macro level, which is the main criterion in the absence of other markers, plays an extremely important role in the implementation of the analyzed concept.

Kee words: Latin language, emotional concept, concepts’ sphere, of joy, Plautus, comedy, nominalization.


REFERENCES

 1. Abdurashitova, Sh. B. «Metaforicheskoye predstavleniye koncepta “radost’” v krymsko-tatarskom yazyke [Metaphorical representation of the concept “joy” in Crimean-Tatarian language].» Kultura narodov Prichernomorya 91 (2006): 7-9 (In Rus.).
 2. Arslanbekova, N. E. «Koncept “radost’” v yazykovom soznanii britanskogo i russkogo narodov: istoriko-lingvisticheskiy aspect [The concept “joy” in linguistic consciousness of British and Russian people: historical-etymological aspect].» Problemy istorii, filologii, kul’tury. 2016 (2). 364–371 (In Rus.).
 3. Babenko, L. G. Lingvisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta [Linguistic analysis of artistic text] (Moskow: Flinta; Nauka, 2004), 496 (In Rus.).
 4. Barkar’, U. Ya., Lysevych, I. B. «Zmist i struktura konceptiv radist’/Freude ta hore/Kümmer u nimeckykh ta ukrayins’kykh narodnykh kazkakh [Meaning and structure of the concepts joy/Freude and grief/Kümmer in German and Ukrainian folk tales].» Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya “Filolohiya” 43/1 (2019): 135-138 (In Ukr.).
 5. De Vaan M. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages (Leiden: Brill, 2008. XIII), 825.
 6. Dmitriyeva, Yu. V. «Emocional’nyy concept “radost’” i yego otrazheniye leksiko-frazeologicheskimi sredstvami yazyka (na material angliyskogo, nemeckogo i russkogo yazykov) [The emotional concept “joy” and its reflection with lexical-phraseological means of language (on the material of English, German and Russian)].» Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki 6 (60/1) (2016): 108-110 (In Rus.).
 7. Dormenyev, V. «Ponyatiynyy skladnyk konceptu “radist’” u nimeckiy ta anhliys’kiy movakh [The notional component of the concept “joy” in German and English].» Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeyskoho nacionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Seriya: Filolohichni nuky. Movoznavstvo 5 (2014): 75-79. (In Ukr.).
 8. Drich, Yu. S. «Nominatyvne pole konceptu ‘radist’/ ‘pechal’” v ukrayinskiy movi: etymoloho-kulturolohichnyy aspect [The nominative field of the concept ‘joy’/ ‘grief’ in Ukrainian: etymological and cultural aspect].» Naukovyy chasopys NPU smeni M. P. Drahomanova. Seriya 10: Problemy hramatyky i leksykolohiyi ukrayinskoyi movy 11 (2014): 22-25 (In Ukr.).
 9. Zhabotinskaya, S. A. «Imya kak tekst: konceptualnaya set’ leksicheskogo znbacheniya (analiz imeni emocii) [Nomen as text: conceptual net of lexical meaning (analysis of nomen of emotion)].» Kogniciya, kommunikaciya, diskurs 6 (2013): 47-76. (In Rus.).
 10. Forcellini Ae. Lexicon totius Latinitatis, http://lexica.linguax.com/forc2.php (Access 20. 10. 2020).
 11. Glare, P. G. W. Oxford Latin Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1968. XXIII), 2126.
 12. Izard, K. E. Psikhologiya emociy [Psychology of emotions] (SPb.: Piter, 2006), 464 (In Rus.).
 13. Krasavskiy, N. A. Emocianalnyye koncepty v nemeckoy i russkoy lingvokulturakh: monografiya [The emotional conceps in German and Russian linguoculture: monography]. (Volgograd: Peremena, 2001), 495 (In Rus.).
 14. Lexikon der indogermanischen Verben: die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen, hrsg. Helmut Rix, Martin Kümmel. 2-te Aufl. (Wiesbaden: Reichert, 2001), 823.
 15. Maslova, V. A. Vvedeniye v kognitivnuyu lingvistiku [The introduction to the cognitive linguistics] (Мoscow: Nauka, 2007), 293 (In Rus.).
 16. Ostheeren K. Studien zum Begriff der “Freude” und seinen Ausdrucksmitteln in Altеnglischen Texten (Berlin: Freie Universität Berlin, 1964), 288.
 17. Tissari H. Happiness and Joy in Corpus Contexts: A Cognitive Semantic Analysis. Happiness: Cognition, Experience, Language, ed. A. B. Pessi, M. Salmela, H. Tissari (Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2008): 144-174.
 18. Walde A., Hofmann J. B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 1: A–L (Heidelberg: Winter, 1938. XXXIV), 872.