Peculiarities of Ancient Greek Proverbs with Dendronym Component

←2018. – Vol. 13

Lazer-Pan’kiv O. V.

PhD., Associative Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.152-172


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


ABSTRACT

The article represents the results of ancient Greek proverbs’ with dendronym component peculiarities research (with tree species name, name of a part or a fruit of a tree and their derivates). On the basis of their linguocultural and semantic analysis the characteristics of their inner form were described. On this ground an assertion was made that dendronym FIG TREE has the greatest potential for proverb forming in ancient Greek language. The existence of different lexemes in ancient Greek language for certain types and parts of this tree designation attests the wide extent of this tree and its parts usage in everyday life of Hellenes. The proverbs containing dendronym OAK are also quite numerous, while dendronyms APPLE TREE, OLIVE TREE, MYRTLE TREE, LAUREL, MULBERRY TREE, PINE TREE, MASTIK TREE, THORN TREE, POMEGRANATE TREE, CORK TREE and PEAR TREE are used much less often. Such quantitative asymmetry is caused by the peculiarities of their everyday usage by Hellenes. The largest group consists of FU, in which the specific name of the tree (and not part of the tree or fruit) is used. The study of inner form of ancient Greek FU with the dendronym component allowed to determine the cognitive mechanisms of the secondary meaning formation. 62 % FU are formed on the basis of metaphorization (on models “specific → abstract”, “plant → human”, “plant → object”, “object → object”). An equally large group consists of proverbs with a dendronym component, based on metaftonimy, a complex cognitive mechanism of metaphor and metonymy combination (the type “metonymy within metaphor” is much more productive than the type “metaphor within metonymy”). The least numerous are FU formed on the basis of metonymy. The analysis of semantics of ancient Greek FU with the dendronym component made it possible to distinguish the following types of FU motivational basis: the physical characteristics of trees, their parts and fruits, associated with the experience of their practical usage; the practice of using trees, their parts and fruits in various rituals and customs; a historical event in which a certain tree or its part was involved; characteristics of tree parts and fruits concerning their consumption as food; the mention of trees in myths and legends.

Key words: ancient Greek phraseologisms, dendronym, linguoculturological analysis, semantic analysis, inner form, metaphor, metaphtonymy, metonymy, motivational basis.


REFERENCES

 1. Vostretsov, Yu. E. «O zabyitom zhelude [About the forgotten acorn].» Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki8 (82) (Tambov, Gramota, 2017): 57-59 (In Russ.)
 2. Denysenko, S. N., Vidobrazhennya frazeolohichnoyi kartyny svitu v semantytsi frazeolohizmiv [Electronic resource, Reflection of the phraseological picture of the world in the semantics of phraseologisms], access mode http://www.stattionline.org.ua/filologiya/31/1874-vidobrazhennya-frazeologichno%D1%97-kartini-svitu-v-semantici-frazeologizmiv.html (In Ukr.).
 3. Zvons’ka, L. L. «Metaforychne frazeotvorennya u Novomu Zaviti [Metaphorical phrases-forming in the New Testament].» Mizhnarodnyy visnyk. Kul’turolohiya. Filolohiya. Muzykoznavstvo II (3) (2014): 159-165 (In Ukr.).
 4. Kovalyuk, Yu. V.«Frazeolohizmy z komponentom vegetable v natsional’nykh kartynakh svitu [Phraseologisms with vegetable component in national pictures of the world].» Visnyk Zhytomyrskohoderzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka 2 (2014): 117-120 (In Ukr.).
 5. Koloyiz Zh.V., Sharmanova N. M. Ukrayinska paremiolohiya : Praktykum[Ukrainian ParemyologyWorkshop],za red. Zh. V. Koloyiz (Kryvyy Rih, 2014),77 (In Ukr.).
 6. Levchenko, O. P. Frazeolohichna symvolika: linhvokul’turolohichnyy aspect [Phraseological symbolism: linguistic and cultural aspect] (L’viv, LRIDU NADU, 2005), 263 (In Ukr.).
 7. Levchenko, O. P. «Symvoly u frazeolohichnykh systemakh ukrayins’koyi ta rosiys’koyi mov: linhvokul’turolohichnyy aspekt [Symbols of Ukrainian and Russian phraseological Systems: the Linguacultural Aspect].» (Dys. d-ra filol. nauk, L’viv, 2007), 720 (In Ukr.).
 8. Levchenko, O. «Roslynna symvolika u frazeolohichnykh systemakh (linhvokul’turolohichnyy aspekt) [Plant symbolism in phraseological systems (linguocultural aspect)].» Od slova put’ verstayuchy y do slova …(2008): 552-566 (In Ukr.).
 9. Lisnychyy, D. V. «Dendronimy u poetychnykh tekstakh pershoyi polovyny XX stolittya (semantychnyy i funktsional’nyy aspekty) [Dendronyms in poetical texts of the first part of the 20th century (semantic and functional aspects)].» Avtoref. dys. kand. filol. nauk, Kyyiv, 2007 (In Ukr.).
 10. Motorina, M. S. «Etnosymvoly u skladi ukrayins’kykh frazeolohizmiv z komponentamy-nazvamy roslyn: semantychnyy aspekt [Ethnic Symbols in Ukrainian Phraseologisms with Plant Names Components: Semantic Aspect].»Kul’tura narodov Prychernomor’ya 248 (2012): 173-175 (In Ukr.).
 11. Motornyy, O. A. «Komponent-nazva roslyny yak skladova frazeolohiyi verkhn’oluzhyts’koyi movy [Name of the plant as a component of the phraseology of the Upper-Lusan language].» Mova i kul’tura 14, t. 5 (2011): 128-133.
 12. Nahorna, O. O. «Etnokul’turni osoblyvosti semantyky anhliys’kykh frazeolohizmiv (na materiali brytans’koho variantu anhliys’koyi movy) [Ethnocultural Features of English Phraseological Units’ Semantics (A Study of British English)].» Avtoref. dys. kand. filol. nauk, Odesa, 2008 (In Ukr.).
 13. Pylat, O. S. «Symvol dereva v mifolohiyi narodiv svitu [Electronic resource, The symbol of the tree in the mythology of the peoples of the world].» Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny 16.4 (2006), access mode http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2006/16_4/ 124_Pylat_16_4.pdf (In Ukr.).
 14. Popova, N. M. «Modelyuvannya natsional’noyi kontseptosfery: semantychnyy analiz ta kohnityvna interpretatsiya [Modeling of the national conceptual sphere: semantic analysis and cognitive interpretation].» Problemy semantyky slova, rechennya ta tekstu 31 (2013): 197-207 (In Ukr.).
 15. Pushko, L. V. «Antropometrychnist’ frazeolohizmiv z fitomorfnymy nominatsiyamy (na materiali anhliys’koyi i ukrayins’koyi mov) [Anthropometricity of phraseologisms with phytomorphic nominations (on the material of English and Ukrainian languages)].» Visnyk SumDU, Seriya Filolohiya 2 (2007): 154-157 (In Ukr.).
 16. Pushko, L. V. «Realizatsiya aksiolohichnoyi funktsiyi frazeolohizmiv z roslynnymy nominatsiyamy na poznachennya intelektual’noyi diyal’nosti lyudyny (na materiali anhliys’koyi, ukrayins’koyi ta rosiys’koyi mov) [Implementation of the axiological function of phraseologisms with vegetable nominations on the designation of human intellectual activity (on the material of English, Ukrainian and Russian languages)].» Visnyk SumDU, Seriya Filolohiya1 (2008): 87-89 (In Ukr.).
 17. Savchenko, L. V. Fenomen etnokodiv dukhovnoyi kul’tury u frazeolohiyi ukrayins’koyi movy: etymolohichnyy ta etnolinhvistychnyy aspekty [The phenomenon of ethnocods of spiritual culture in the phraseology of the Ukrainian language: etymological and ethnolinguistic aspects](Simferopol’, Dolya, 2013), 600 (In Ukr.).
 18. Synhayivs’ka A. V., Moseychuk O. M. «Kohnityvni mekhanizmy formuvannya semantyky odnoslivnykh idiom [Cognitive mechanisms for the formation of one-word idioms semantics].» Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka 51(2010): 69-73 (In Ukr.).
 19. Usyk, L. M. «Kohnityvno-onomasiolohichna rekonstruktsiya otsinnoho komponenta u semantytsi fitonimiv (na materiali nazv likars’kykh roslyn u nimets’kiy, anhliys’kiy, rosiys’kiy ta ukrayins’kiy movakh) [Cognitive onomasiological reconstruction of evaluative component in the semantics of phytonyms (in medicinal plant names in the German, English, Russian and Ukrainian languages)].» (Dys. kand. filol. nauk, Kyyiv, 2017), 254 (In Ukr.).
 20. Fil’, H. «Komponenty-dendronimy v strukturi frazeolohichnykh odynyts’ ukrayins’koyi movy yak etnokul’turni markery movnoyi kartyny svitu[Components-dendronyms in the structure of the phraseological units of the Ukrainian language as ethnocultural markers of the linguistic picture of the world].» Ridne slovo v etnokul’turnomu vymiri(2014): 86-92 (In Ukr.).
 21. Fil’, H. «Frazeolohichni odynytsi ukrayins’koyi movy z roslynnymy komponentamy-symvolamy: etnonatsional’nyy aspekt[Phraseological units of the Ukrainian language with plant components symbols: ethno-national aspect].» Problemy humanitarnykh nauk. Seriya Filolohiya 36 (2015): 116-126(In Ukr.).
 22. Sharmanova, O. S. «Metaftonimiya kak kontseptual’noe vzaimodeystviye metafory i metonimii[Electronic resource, Metaphtony as a conceptual interaction of metaphors and metonymy].» Vestnik IHLU(2011): 194-200, access mode https://cyberleninka.ru/article/ n/metaftonimiya-kak-kontseptualnoe-vzaimodeystvie-metafory-i-metonimii(In Russ.).
 23. Geeraerts, D. «The Interaction of Metaphor and Metonymy in Composite Expressions [Electronic resource].» Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, red. René Dirven & Ralf Pörings (Berlin, Mouton de Gruyter, 2002): 435-465, access mode http://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/PDFPublications/02Theinteraction.pdf
 24. Veysman, A. D. Hrechesko-russkiy slovar’[Greek-Russian dictionary](Moskva, Hreko-latinskiy kabinet Yu. A. Shychalina, 1991),1370 (In Russ.).
 25. Dvoreckij, I. H. Drevnegrechesko-russkij slovar’ [Ancient Greek-Russian vocabulary],v. 1-2(Moskva, Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej, 1958), 1904 (In Russ).
 26. Lazer-Pan’kiv, O. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Davn’ogrec’ki prysliv’ja ta prykazky: slovnyk-dovidnyk [ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Ancient Greek proverbs and sayings](Kyyiv, VPC “Kyi’vs’kyj universytet”, 2015), 447 (In Ukr.).
 27. Mihel’son, M. I. Russkaja mysl’ i rech’. Svoe i chuzhoe. Opyt russkoj frazeologii: Sbornik obraznyh slov i inoskazanij [Russian thought and speech], v. 1-2 (St. Petersburg, Tip. AN, 1896-1912), 2208 (In Russ).
 28. Tresydder, Dzh. Slovar’ symvolov [Dictionary of Symbols] (Moskva, Hrand, FAYR-Press, 1999), 443 (In Russ.).
 29. Bestiaria Latina, access mode: http://schoolhousewidgets.blogspot.com/2011/12/ greek-proverbs-reference-page.html.
 30. Corpus paroemiographorum graecorum, t. I-II, ed. E. L. a Leutsch, F. G. Schneidewin (Gottingae, 1839-1851).
 31. Index adagiorum Graecorum, access mode http://jvpoll.home.xs4all.nl/back/Web/ erasmusa.htm
 32. Jones, JThe Tyro’s Greek and English Lexicon: Or a Compendium in English of the Lexicons of Damm, Sturze, Schleusner, Schweighaeuser(London, Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1825), 1482.
 33. Liste griechischer Phrasen, access mode http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Phrasen.