Volume 1

Archive

Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця

Бацевич Ф.С.

PDF   4-10


Роль соціолінгвістичних факторів у процесі поширення латинської мови  в ареалі slavia latina orientalis середини XII – кінця XVII століть

Бойко Н.В.

PDF  11-19


Міжмовна асиметрія мовного знака

Вовк П.С.

PDF   20-24


Мовна особистість як лінгвокультурний феномен

Голубовська І.О.

PDF   25-33


Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові

Звонська Л.Л.

PDF   34-39


Акафіст до Пресвятої Богородиці і Херетизми  як характерна риса цього гімнографічного жанру

Кожушний О.В.

PDF   40-47


Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування  в ситуаціях конфлікту

Корольова А.В.

PDF   48-53


Маркери розмовності в комунікативній ситуації “виправдання”  в українському, російському та англійському художніх дискурсах

Корольов І.Р.

PDF   54-61


Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми

Крижко О.А.

PDF   62-67


Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови  елліністично-римського періоду  (на матеріалі твору Арріана “Анабазис Александра”)

Лазер-Паньків О.В.

PDF   68-73


Особливості відтворення концептів сон, мрія та dream  засобами української й англійської мов

Левицький А.Е., Боровинський І.М.

PDF   74-86


Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти  з використанням гіпертекстових структур

Лефтерова О.М.

PDF   87-92


Значення латинської мови для формування історико-філологічної  концепції румунського Просвітництва кінця XVIII – початку ХІХ століття

Лучканин С.М.

PDF   93-99


Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону

Михайлова О.Г.

PDF   100-105


Концепт хитрість і його тезаурусні зв’язки  (на матеріалі паремій української, російської,  англійської та італійської мов)

Письменна Ю.О.

PDF   106-114


Коди культури у мовній об’єктивації дійсності

Снитко О.С.

PDF   115-121


Елементи народної етимології: магічна семантика й обрядова символіка  (на матеріалі текстів польських, українських, білоруських і російських  вірувань та народних прикмет)

Тищенко О.В.

PDF   122-130


Методична інтерпретація категорії відмінка у давньогрецькій мові  (на матеріалі форм генетива і датива)

Шовковий В.М.

PDF   131-137